Hoppa till innehåll

Badhytter

Längs Vellinge kommuns stränder finns det över tusen badhytter. Trots badhytternas karaktäristiska inslag i landskapsbilden från en epok i Skanör/Falsterbos historia ges inga nya tillstånd att uppföra badhytter då de är placerade inom naturreservat och strandskyddsområde.

Självservice

Att tänka på som badhyttsägare:

När behöver du söka bygglov och rivningslov?

Om din badhytt är i ett så pass dåligt skick att du behöver återuppföra den eller den behöver flyttas ska du ansöka om bygglov och rivningslov. Badhytterna ser olika ut beroende på vilken strand de är placerade.

Tillstånd enligt annan lagstiftning

Utöver bygglov kan du som vill flytta, eller ersätta en badhytt behöva till exempel strandskyddsdispens och dispens från naturreservatsbestämmelser. Strandskyddsdispens och dispens från naturreservatsbestämmelser söks i de flesta fall hos länsstyrelsen, se nedan. Om man saknar tillstånd enligt annan lagstiftning är man förhindrad att utföra åtgärden, även om kommunen har beviljat ett bygglov. Det är alltså separata prövningar enlig olika lagstiftningar som ska göras. Det är den sökande som ansvarar för att nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning finns och är även den som skall söka de separata tillstånden. Om badhytten har bristande underhåll, kan Länsstyrelsen anse att platsen är förverkad och inget nytt tillstånd kan ges.

Läs mer om strandskydd

Följande gäller för de olika områdena:

Skanör/Falsterbo

Badhytten ska vara i trä samt ska ha form och storlek 2x2+1x2 veranda. Färg fritt val och sadeltak i papp. Se typritning.

Skanör Norra Reveln - Flommens naturreservat, marken ägs av kommunen (Skanör 2:1).

Skanörs hamn - Flommens naturreservat, marken ägs av kommunen (Skanör 2:1).

Flommen - Flommens naturreservat, marken ägs av kommunen (Falsterbo 2:1).

Falsterbo Östersjösidan fram till Falsterbohus - Flommens naturreservat, privatägd mark (Falsterbo 2:7, Stiftelsen för Falsterbo strand).

Falsterbohus fram till Strandbaden - marken ägs i huvudsak av kommunen (Falsterbo 2:1) eller privatägt (Falsterbo 2:7).

Ljunghusen

Ljunghusens strandbad: badhytten ska vara i trä samt ha form och storlek 1,8x2+1,8x0,75 veranda. Färg fritt val och sadeltak i papp. Se typritning.

Ljungskogens strandbad: Badhytten ska vara i trä samt ha form och storlek 2x2 m+2x1m veranda. Höjd vid takfot 2 m. Färg ska vara vit med välvt papptäckt tak. Se typritning.

Samråd med markägaren sker en gång per år via Ljungskogens villaförening.
Ljungskogens och Ljunghusens naturreservat, i huvudsak privatägd mark och detaljplanelagt.

Höllviken/Kämpinge

Badhytten ska vara i trä samt ska ha form och storlek 1,8x2 + 1,8x0,75 veranda. Färg fritt val och sadeltak i papp. Se typritning.

Följande gäller för Kämpingestranden:

Höllviken - Kämpinge naturreservat, i huvudsak privatägd mark

Kämpinge - både kommun- och privatägd mark

Checklista inför ansökan - badhytt

På varje ritning ska det finnas ett ritningshuvud längst ner i högra hörnet där du bland annat anger badhyttnummer samt vilken strand det gäller, se exempel till höger. På ansökan ska fastigheten som badhytten är placerad på anges.

Nedanstående ritningar behövs i din ansökan:

  1. Situationsplan i skala 1:1000 - markera var badhytten är placerad (vi har underlagsmaterial som ni kan använda er av)
  2. Planritning i skala 1:100 eller 1:50 - ange mått
  3. Fasadritning på samtliga fasader i skala 1:100 eller 1:50 - ange höjd
  4. Beskrivning av projektet - ange materialval samt NCS-färg
  5. Dispens från strandskydd krävs för alla badhytter. De badhytter som ligger inom naturreservat kräver förutom strandskyddsdispens även dispens från naturreservatföreskrifter.

Dispens söks hos Länsstyrelsen.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

För badhytter som ligger utanför naturreservat skickas ansökan om strandskyddsdispens direkt till miljöenheten.
Läs mer om strandskydd

När det gäller kommunalägd mark så kontakta Tekniska avdelningen för mer information när det gäller ägare och ägarbyte av badhytt.

Vellinge direkt 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
12 april, 2022