Hoppa till innehåll

Badhytter

Badhytterna längs Vellinge kommuns stränder är en uppskattad del av strandlivet sedan lång tid tillbaka. Det finns över tusen badhytter, men numera ges inga nya tillstånd att uppföra badhytter då de är placerade inom naturreservat och strandskyddsområde. Det är Länsstyrelsen som hanterar strandskyddet och det är dit man ska vända sig till om man vill ansöka om att flytta sin badhytt. Läs mer under flikarna nedan.

Självservice

Att tänka på som badhyttsägare
 • Badhytten ska underhållas. Om badhytten inte underhålls kan platsen där badhytten är/var placererad anses förverkad.
 • Om badhytten täcks av sand får den grävas fram manuellt. Gropen runt badhytten ska dock göras så liten som möjligt.
 • Om du behöver underhålla/renovera din badhytt, bräda för bräda, fordras inget bygglov.
 • Om kommunen blir tvungen att riva en badhytt som anses farlig för allmänheten på grund av dåligt skick, så får badhytten inte uppföras igen.
 • I undantagsfall får badhytten ersättas om den är i för dåligt skick.
 • Endast om särskilda skäl föreligger ska en badhytt få flyttas inom samma område.
 • Ersättning eller flyttning av badhytt kräver bygglov, strandskyddsdispens och ibland dispens från naturreservatsbestämmelser.
 • Om en badhytt rivs och en ny inte uppförs anses den vara förverkad.
 • Badhytten ska vara försedd med tydlig (ej övermålad) nummerskylt. Om badhytten saknar eller är i behov av ny nummerskylt, beställ en ny skylt utan kostnad via e-tjänsten nedan.

Badhyttsskylt - beställning (e-tjänst)

När behöver du söka bygglov och rivningslov?

Om din badhytt är i ett så pass dåligt skick att du behöver återuppföra den eller den behöver flyttas ska du ansöka om bygglov och rivningslov. Badhytterna ser olika ut beroende på vilken strand de är placerade.

Tillstånd enligt annan lagstiftning

Utöver bygglov kan du som vill flytta, eller ersätta en badhytt behöva till exempel strandskyddsdispens och dispens från naturreservatsbestämmelser. Strandskyddsdispens och dispens från naturreservatsbestämmelser söks i de flesta fall hos länsstyrelsen, se nedan. Om man saknar tillstånd enligt annan lagstiftning är man förhindrad att utföra åtgärden, även om kommunen har beviljat ett bygglov. Det är alltså separata prövningar enlig olika lagstiftningar som ska göras. Det är den sökande som ansvarar för att nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning finns och är även den som skall söka de separata tillstånden. Om badhytten har bristande underhåll, kan Länsstyrelsen anse att platsen är förverkad och inget nytt tillstånd kan ges. Du kan läsa mer om strandskydd på länken nedan.

Strandskydd - vellinge.se

Följande gäller för de olika områdena:

Skanör/Falsterbo

Badhytten ska vara i trä samt ska ha form och storlek 2x2+1x2 veranda. Färg fritt val och sadeltak i papp. Se typritning.

Skanör Norra Reveln - Flommens naturreservat, marken ägs av kommunen (Skanör 2:1).
Vellinge kommun har i överenskommelse med ett antal badhyttsägare lämnat in en ansökan gällande dispens av strandskydd för flytt av badhytter som ligger inom riskområdet för stranderosion. Länsstyrelsen har avslagit ansökan och Vellinge Kommun har överklagat beslutet. I nuläget inväntas beslut för hantering av området.

Skanörs hamn - Flommens naturreservat, marken ägs av kommunen (Skanör 2:1).

Flommen - Flommens naturreservat, marken ägs av kommunen (Falsterbo 2:1).

Falsterbo Östersjösidan fram till Falsterbohus - Flommens naturreservat, privatägd mark (Falsterbo 2:7, Stiftelsen för Falsterbo strand).

Falsterbohus fram till Strandbaden - marken ägs i huvudsak av kommunen (Falsterbo 2:1) eller privatägt (Falsterbo 2:7).

Ljunghusen

Ljunghusens strandbad: badhytten ska vara i trä samt ha form och storlek 1,8x2+1,8x0,75 veranda. Färg fritt val och sadeltak i papp. Se typritning.

Ljungskogens strandbad: Badhytten ska vara i trä samt ha form och storlek 2x2 m+2x1m veranda. Höjd vid takfot 2m. Färg ska vara vit med välvt papptäckt tak. Se typritning.

Samråd med markägaren sker en gång per år via Ljungskogens villaförening.
Ljungskogens och Ljunghusens naturreservat, i huvudsak privatägd mark och detaljplanelagt.

Vid frågor som berör badhyttsplats, utformning med mera kan du vända dig till Föreningen Badhytternas vänner.

Badhytternas vänner - ljungskogen.info

I området för Ljunghusen pågår ett detaljplaneområde för att möjliggöra en eventuell flytt. Du kan läsa mer om detaljplanen på länken nedan.

Ändring av detaljplan för Ljunghusen 9:40, område för badhytter i Ljungskogen - vellinge.se

Höllviken/Kämpinge

Badhytten ska vara i trä samt ska ha form och storlek 1,8x2 + 1,8x0,75 veranda. Färg fritt val och sadeltak i papp. Se typritning.

Följande gäller för Kämpingestranden:

Höllviken - Kämpinge naturreservat, i huvudsak privatägd mark

Kämpinge - både kommun- och privatägd mark

Innan du ansöker

Checklista inför ansökan

På varje ritning ska det finnas ett ritningshuvud längst ner i högra hörnet där du bland annat anger badhyttnummer samt vilken strand det gäller, se exempel till höger. På ansökan ska fastigheten som badhytten är placerad på anges.

Nedanstående ritningar behövs i din ansökan:

 1. Situationsplan i skala 1:1000 - markera var badhytten är placerad (vi har underlagsmaterial som ni kan använda er av)
 2. Planritning i skala 1:100 eller 1:50 - ange mått
 3. Fasadritning på samtliga fasader i skala 1:100 eller 1:50 - ange höjd
 4. Beskrivning av projektet - ange materialval samt NCS-färg
 5. Dispens från strandskydd krävs för alla badhytter. De badhytter som ligger inom naturreservat kräver förutom strandskyddsdispens även dispens från naturreservatföreskrifter.

Dispens söks hos Länsstyrelsen.

Strandskyddsdispens - lansstyrelsen.se

För badhytter som ligger utanför naturreservat skickas ansökan om strandskyddsdispens direkt till miljöenheten. Mer information om strandskydd hittar du på länken nedan.

Strandskydd - vellinge.se

När det gäller kommunalägd mark så kontakta Tekniska enheten för mer information när det gäller ägare och ägarbyte av badhytt. Du når dem via Vellinge direkt, 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se.

Badhyttsplats på kommunal mark

Allmän information om badhytter
 • För att äga eller överta en badhytt placerad på kommunal mark måste du/ni
  vara folkbokförda alternativt vara ägare till en fastighet inom Vellinge kommun.
 • Vid utflyttning från kommunen ska badhyttsplatsen omgående överlåtas till ny ägare eller lämnas det vill säga att badhytten tas bort från sin plats.
 • Överlåtelse görs via kommunens e-tjänst.
 • Uppsägning av platsen sker skriftligen till Vellinge kommun.
 • Vid adressändring inom kommunen ska detta meddelas omgående.
 • Badhyttsplatsen är inte kopplad till en specifik fastighet.
 • En årlig avgift debiteras i månadsskiftet april/maj. Avgiften fastställs av
  kommunfullmäktige.
 • Utökning av antalet badhyttsplatser är inte tillåtet enligt Länsstyrelsen.

Badhyttsplats - överlåtelse (e-tjänst)

Underhåll av din badhytt
 • Badhytten ska underhållas väl. En årlig besiktning görs av kommunens entreprenör.
 • Badhytten ska vara märkt med en nummerskylt som tillhandahålls av kommunen. Beställning görs via kommunens e-tjänst.
 • Frigrävning av badhytt får bara göras manuellt.
 • Flytt av badhytt medges eventuellt inom samma område om speciella skäl föreligger.
 • Innan flytt eller ersättning av befintlig hytt mot ny påbörjas ska tillstånd sökas och vara beviljat hos:
  - Kommunens byggnadsavdelning
  - Länsstyrelsen, vid placering inom naturreservat
  - Kommunens miljöavdelning, vid placering utanför naturreservat
 • Vid underhåll av badhytt ska överblivet material tas bort. Avfallet får inte lämnas vid de kommunala avfallsplatserna som är avsedda för strandrenhållning.

Badhyttsskylt - beställning (e-tjänst)

Badhyttsavgift
Badhyttsavgift Pris 2023
Pris per år 2191kr
Senast uppdaterad:
30 oktober 2023 03:53