Hoppa till innehåll

Strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Självservice

Strandskyddets omfattning

Strandskyddet är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv på land och i vatten. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. I Vellinge kommun har strandskyddet utökats till 300 meter längs kusten.

Regler för strandskyddet

Det är miljöbalken som reglerar vad man får och inte får göra inom strandskyddsområde. Inom strandskyddsområde får inte:

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplatser och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, ta bort buskar, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål som behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och om de till sin funktion måste finnas inom området för strandskydd.

Hör med miljöenheten om du är osäker på vad som gäller i ditt område!

Dispens från strandskyddet

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Det ska oftast göras hos Länsstyrelsen, men ibland hos kommunen.

Sök dispens hos Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Skåne som beslutar om dispens om strandskyddsområdet har något annat skydd som

Eftersom stora delar av Vellinge kommuns kuststräcka har något eller några av dessa skydd ska du i de flesta fall ska söka dispens hos Länsstyrelsen.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsen Skånes hemsida

Sök dispens hos kommunen

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område, som inte har något annat skydd, ska du ansöka om strandskyddsdispens hos kommunen under självservice ovan. Kommunen kan bara ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilt skäl.

Till ansökan ska följande bifogas

För att ärendet ska kunna handläggas behöver ritningar och tydliga kartor (skallinje och norrpil ska anges) bifogas som

Foto över området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller godkänns.

Länsstyrelsens prövning av kommunala dispensbeslut

Länsstyrelsen ska granska alla beslut om dispens som kommunen har fattat och har rätt att överpröva dem. Om de anser att det inte finns förutsättningar för dispens kan de upphäva dispensen.

Inom tre veckor efter att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen ska de besluta om eventuell överprövning. En kopia av beslutet kommer att skickas till kommunen och till dig som sökt dispens. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.

Bygglov och strandskyddsdispens

Utöver dispens från strandskydd kan det även behövas andra tillstånd som bygglov. Bygglovsbefriade åtgärder som till exempel Friggebodar, Attefallshus, staket och bryggor kan kräva strandskyddsdispens.

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:07