Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan Östra Höllviken, Vision 2050

Östra Höllviken erbjuder en stor mängd kvaliteter. Här är det nära till centrum, skolor, vård och omsorg. Här finns också mötet mellan jordbrukslandskap och kustlandskap. Framtida ytterligare satsningar på kollektivtrafik skapar dessutom bättre kommunikationer och ökar tillgängligheten för såväl dagens som framtidens invånare. Den fördjupade översiktsplanen är Vellinge kommuns ställningstagande för hur utvecklingen inom området ska se ut.

Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken, vision 2050

Den fördjupade översiktsplanen för Östra Höllviken, vision 2050 antogs i kommunfullmäktige 25 januari 2021 och har fått laga kraft den 8 september 2021. Lagakrafthandling inklusive länsstyrelsens granskningsyttrande, markanvändningskarta, kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 och utlåtandet hittar du till höger i fönstret under rubriken Vad händer sen.

En detaljerad syn på framtida utveckling i östra Höllviken

Den fördjupade översiktsplanen för Östra Höllviken, vision 2050 är en fördjupning av Vellinge kommuns gällande översiktsplan. Här redovisas kommunens analys och ställningstaganden för lämplig framtida mark- och vattenanvändning, och för hur miljön ska bebyggas och utvecklas.

Ett framtida östra Höllviken

Östra Höllviken föreslås utvecklas till en modern bostadsort med en tydlig grön prägel. Bebyggelsen är blandad och relativt småskalig, med förankring i Höllvikens karaktär. Kvartersstrukturen ger utrymme för småskaliga gaturum och mötesplatser, med parkmiljöer inne i bebyggelsen. Kvartersstrukturen är uppbyggd med utgångspunkt i landskapets mönster, riktningar och siktlinjer. En sammanhängande grönstruktur för rekreation och omhändertagande av vatten ramar in området och utgör möte mellan Östra Höllviken och omgivningarna.

Utbyggnad och tidsperspektiv

Planstrukturen för östra Höllviken möjliggör en långsiktig etapputbyggnad fram till år 2050, vilket följer samma tidsperspektiv som kommunens översiktsplan i övrigt.

Planen var på samråd hösten 2011. Utställning genomfördes under våren 2020. Planen antogs i Kommunfullmäktige den 25 januari 2021 och har fått laga kraft den 8 september 2021.

Syftet med planförslaget är att:

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Publicerad:
16 april, 2020