Hoppa till innehåll

Översiktsplan 2010 - 2050

Kommunen har ett ansvar över att bestämma hur mark- och vatten ska användas i framtiden. Ställningstaganden för hur kommunen vill att mark och vatten ska användas samlas och beskrivs i en översiktsplan.

Planeringsstrategi

Under 2023-2024 gjorde Vellinge kommun en översyn av översiktsplanens aktualitet enligt 3 kap. 23 § plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige antog en planeringsstrategi den 22 april 2024. I strategin tog fullmäktige ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen samt bedömde i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till vissa krav i plan- och bygglagen.

Beslutet om planeringsstrategi innebär för kommunens del att ett arbete med att ändra översiktsplanen i den del som berör landområdet har inletts. Arbetet sker med utgångspunkt i de övergripande strategier och principer som finns i gällande översiktsplan. Särskilt gäller att:

Den översiktliga planeringen kommer att bedrivas i form av kontinuerlig, eller rullande, planering där en översyn sker i samband med att en ny planeringsstrategi antas varje mandatperiod.

ÖP 2010

Gällande översiktsplans aktualitet

Nuvarande Vellinge Översiktsplan (ÖP2010), bedöms vara aktuell då det gäller den övergripande strategiska inriktningen och de övergripande principerna. ÖP2010 bedöms behöva revideras då det gäller markanvändningskarta, nya planeringsförutsättningar och omvärldsfaktorer, politisk viljeinriktning samt tydlighet (detaljeringsnivå).

Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken bedöms vara aktuell, men utbyggnadsområden kan behöva skjutas framåt, relativt till gällande översiktsplanens tidshorisont med utblick mot 2050.

Övriga fördjupade översiktsplaner bedöms vara inaktuella.

Ändring av översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde bedöms vara aktuell.

ÖP2010 bedöms även vara aktuell i förhållande till kraven i plan- och bygglagen 3 kap. 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

Planeringsstrategi Vellinge och Kommunfullmäktiges beslut 2024-04-22 § 37 om antagande av den hittar du nedan under Relaterade dokument.

Strategisk planering för långsiktighet och hållbar utveckling

Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling genom att väga olika intressen mot varandra. Det handlar om att se till det som berör många invånare, till exempel naturområden och bostäder samt frågor som berör färre personer, till exempel utbyggnad av ett bostadsområde. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt för en hållbar utveckling och långsiktighet. Det måste finnas en aktuell översiktsplan i alla svenska kommuner och den måste omfatta hela kommunens yta.

Mot en hållbar flerkärnighet år 2050

Översiktsplanen består av både visioner om framtiden samt mer konkret vägledning om hur marken ska användas. Vellinge kommuns översiktsplan har utblick mot år 2050 och anger hur kommunen ska utvecklas i tre överlappande skeden. För att få en social, ekonomisk och ekonomisk hållbar utveckling utgår översiktsplanen från en befolkningsökning på 1% per år. Översiktsplanens vision är därför att skapa en hållbar flerkärnighet, där kommunens orter i jordbrukslandskapet utvecklas efter deras egna unika kvaliteter och värden. Vellinge kommuns översiktsplan består av en del med temaområden som berör hela kommunen och en del där den framtida utvecklingen för respektive karaktärsområde beskrivs. Till översiktsplanen finns en genomgång som beskriver på vilket sätt den är aktuell. Det finns även tre bilagor med planeringsunderlag, konsekvenser och ett utlåtande där det framgår vad andra tyckt om planen under framtagandet.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
17 maj 2024 10:32