Hoppa till innehåll

Översiktsplan 2010 - 2050

Kommunen har ett ansvar över att bestämma hur mark- och vatten ska användas i framtiden. Ställningstaganden för hur kommunen vill att mark och vatten ska användas samlas och beskrivs i en översiktsplan.

Strategisk planering för långsiktighet och hållbar utveckling

Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling genom att väga olika intressen mot varandra. Det handlar om att se till det som berör många invånare, till exempel naturområden och bostäder samt frågor som berör färre personer, till exempel utbyggnad av ett bostadsområde. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt för en hållbar utveckling och långsiktighet. Det måste finnas en aktuell översiktsplan i alla svenska kommuner och den måste omfatta hela kommunens yta.

Mot en hållbar flerkärnighet år 2050

Översiktsplanen består av både visioner om framtiden samt mer konkret vägledning om hur marken ska användas. Vellinge kommuns översiktsplan har utblick mot år 2050 och anger hur kommunen ska utvecklas i tre överlappande skeden. För att få en social, ekonomisk och ekonomisk hållbar utveckling utgår översiktsplanen från en befolkningsökning på 1% per år. Översiktsplanens vision är därför att skapa en hållbar flerkärnighet, där kommunens orter i jordbrukslandskapet utvecklas efter deras egna unika kvaliteter och värden. Vellinge kommuns översiktsplan består av en del med temaområden som berör hela kommunen och en del där den framtida utvecklingen för respektive karaktärsområde beskrivs. Till översiktsplanen finns en genomgång som beskriver på vilket sätt den är aktuell. Det finns även tre bilagor med planeringsunderlag, konsekvenser och ett utlåtande där det framgår vad andra tyckt om planen under framtagandet.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:33