Hoppa till innehåll

Vellinge kommun rankas som bästa kommun för barnfamiljer

En ny sammanställning har kartlagt Sveriges mest barnvänliga kommuner. Resultatet visar att barnen i Vellinge bor i landets mest barnvänliga kommun. Sammanställningen kommer från Länsförsäkringar, som har undersökt vilka möjligheter och utmaningar en barnfamilj har i landets kommuner.

Sammanställningen, eller rankningen, ger en överblick över vilka kommuner som erbjuder de bästa förutsättningar för barnfamiljer att trivas och utvecklas. I analysen har Länsförsäkringar identifierat, analyserat och vägt samman 14 variabler, som sammantaget avspeglar hur barnvänliga olika kommuner är för barnfamiljer utifrån barnens perspektiv. De 14 variablerna avspeglar kommunernas erbjudande inom fritid och idrott, skola samt trygghet.

Det är ett glädjande resultat som vi tar med oss i vårt viktiga arbete med att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Vi vet att en bra start i livet med bra utbildning, goda fritidsmöjligheter, trygg miljö och utvecklat stöd till vårdnadshavare i deras föräldraskap alla är viktiga för barnens framtid. Det är angeläget att vi fortsätter ha stort fokus på dessa områden, vi får aldrig slå oss till ro utan måste ha målsättningen att vi kan och vill ännu bättre, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Sammantaget placerar sig Vellinge kommun allra högst bland Sveriges 290 kommuner. Det är en följd av genomgående bra resultat i samtliga variabler och särskilt när det kommer till fritidsaktiviteter, andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasiet samt trygghet i skolan. På andra plats kommer Lidingö och på tredjeplats kommer Danderyds kommun.

En bra start i livet bygger bland annat på möjligheten till en god utbildning, i en trygg miljö med ett aktivt liv vid sidan av skolan. Det ger barn bra förutsättningar att växa och utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att möta vuxenlivets utmaningar samt för att skapa sig en ekonomisk trygghet, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Inom Fritid och idrott har undersökningen tagit med antalet fritidsgårdar, idrottshallar, fotbollsplaner, grönområden i tätort och antalen deltagartillfällen för en fysisk aktivitet. För kategori Skola har man kollat på biblioteken, personaltäthet i förskolan, lärartäthet i grundskola, behöriga lärare i grundskolan, behöriga lärare i gymnasiet och kostnad för lärverktyg, utrustning och skolbibliotek per elev. Vad gäller Trygghet så är det trygghet för elever i årskurs 9, studiero för elever i årskurs 9 samt anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.

Publicerad:
13 maj, 2024