Hoppa till innehåll

Provgupp ger svar om buller och vibrationer

Hur påverkar ett farthinder närboende i form av buller och markvibrationer? Det är en av många frågor som Vellinge kommun behöver utreda som en del av projekteringen för den gång- och cykelväg som är planerad längs Östra Fädriften i Höllviken.

Ett provgupp med samma storlek och lutning har byggts på en av platserna där det är tänkt att ett fast farthinder så småningom ska finnas.

Anledningen till testet är att vi fått en del klagomål från de närmast boende på andra ställen där vi byggt liknande gupp. Att de upplever stor skillnad mot hur det var tidigare. Därför mäter vi utgångsläget, mäter efter att vi byggt guppet och vid behov mäter efter att vi gjort en åtgärd för att se om det blir någon effekt. För att se om vi kan göra lösningen bättre så att den påverkar de boende mindre, men ändå har en hastighetssänkande effekt, berättar projektledare Axel Håkansson.

Hur mäter ni vibrationerna?

På huset som ligger närmast har vi en liten mätare i fasaden, inborrad i grunden, som känner av vibrationer. Vi gjorde först en mätning innan vi byggde guppet för att se hur det var i utgångsläget, hur mycket vibrerade det utan ett gupp för vibrerar gör det när bilar kör förbi. Vi har även lagt ut ”slangar” som mäter antal bilar och hastighet på sträckan. Vi kommer att få reda på vilken typ av fordon som orsakar vilken typ av vibrationer.

provgupp2.jpeg

Vad känner husägarna när ni vill borra i deras fasad?

När vi förklarar varför, så brukar det inte vara något problem. Det är ett litet, kanske tio millimeter, hål som man sedan lagar när man tar bort mätaren. De får ju direkt facit hur guppet påverkar deras hus, så det brukar snarare vara positivt att man får en mätare. Vi gör det bara i ett hus, i det som ligger närmast.

Vad är det för skillnad på det här provguppet och ett permanent gupp?

Skillnaden i det här fallet är att provguppet är byggt helt i asfalt. Om man vill revidera provguppet så kan man bara plocka bort det eftersom det ligger ovanpå och man behöver inte gräva. I förhållande till buller är det nog likvärdigt. Det är inte ytan i sig som gör ljudet, utan det är mer islaget. På det permanenta guppet är tanken att ramperna byggs i små gatsten. Den ytan är hårdare och klarar belastningen längre, säger Axel Håkansson.

Undersökningen med hjälp av provguppet ger svaret att vibrationerna är mindre än vad människor normalt kan uppmärksamma och farthinder längs Östra Fädriften bedöms inte utgöra någon störning. Därmed är en av projekteringens delar fullbordad. Målsättningen är att projekteringen ska vara klar till årsskiftet. När det blir byggstart återstår för kommunfullmäktige att besluta om.

Vad innehåller projekteringen?

Ett projektdirektiv, vad ska projektet innehålla och vilka effekter ska det uppnå. Vi sätter samman en projekteringsgrupp bestående av tjänstemän på kommunen och externa projektörer. Till att börja med tittar på förutsättningarna på plats med den arbetshypotes vi har. I det här fallet en gc-bana på en sida, tre meter bred och som ska vara prioriterad i korsningar för att det är cykeln som ska ta sig fram. När vi varit ute på plats så skickar vi ut en utsättare som mäter in förutsättningarna, så vi får in verkligheten i datorn, sedan byggs det en digital modell, berättar Axel Håkansson.

En belysningskonsult ser över belysningen för att se om de befintliga stolplägena ger cykelbanan tillräckligt med ljus, men oavsett kommer lyktstolparna få en modernare armatur.

I projekteringsarbetet ingår också att utforma hållplatser i samarbete med Skånetrafiken, titta på ny placering för de intillboendes brevlådor och göra anpassningar för sophämtningen.

Avfallskärlen måste in på fastigheten som det bör vara. Idag lånas lite mark av kommunen, det är inget problem nu, men kommer att vara om det blir ett hinder mitt på cykelbanan, säger Axel Håkansson.

Senast uppdaterad:
9 februari 2024 10:44

Fakta Gång- och cykelväg, Östra Fädriften, Höllviken

En utredning av Vellinge kommuns cykelnät har identifierat stråk som är prioriterade men som inte uppfyller säkerhetsmässiga krav. Den kommande gång- och cykelvägen (gc-vägen) på Östra Fädriften och delar av Östersjövägen är ett av dem.

Det som planeras är en tre meter bred gång- och cykelbana som avgränsas med en kantsten, cykelfältet blir dubbelriktat.

Gc-vägen blir tydligt avgränsat från biltrafik. På de ställen där en anslutande väg korsas prioriteras cykelbanan och blir upphöjd genom korsningen. Bilisten behöver bromsa in för att ta sig över och det är tydligt att bilisten korsar cykelbanan med sin bil och inte tvärtom.

Längs sträckan för gc-vägen finns fem busshållplatser. Dessa anpassas i samarbete med Skånetrafiken för att göra dem säkra och mer funktionella.

I samband med arbetet på Östersjövägen kommer även VA-systemet att ses över. Den nuvarande anläggningen är ålderstigen och ligger på fastighetsmark. Dricksvattenledningen flyttas och läggs i kommunal gata, vilket är det normala. Dock behöver ingrepp göras i varje enskild fastighets trädgård för nya anslutningar.