Hoppa till innehåll

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Vad och hur mycket vi konsumerar samt hur vi använder våra resurser är viktiga delar för en hållbar resursanvändning och en cirkulär ekonomi. Som kommun har Vellinge stor möjlighet och en viktig roll i att påverka genom till exempel kommunens inköp och leverantörer men också genom att planera för och anvisa platser där avfall enkelt ska kunna återbrukas och återvinnas.

Det här är våra mål:

Beakta hållbarhetsperspektiv

Samtliga verksamheter ska beakta hållbarhetsperspektiv vid upphandlingsförfaranden.

Målet följs i nuläget inte upp av en indikator.

Kommentar: Varje år köper Vellinge kommun in varor och tjänster för flera miljoner och som en grund för hållbar upphandling finns en politiskt beslutad upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling som varje upphandlande enhet ska följa. Hela livscykel samt samtliga dimensioner av hållbarhet ska beaktas vid alla upphandlingar, utan att göra avkall på förhållandet mellan bästa kvalitet och pris. Genom att ställa hållbarhetskrav vid en upphandling är möjligheterna stora att få mer hållbara produkter, minska klimatpåverkan och driva på omställningen hos leverantörer.

Några exempel på hållbara upphandlingar i kommunen är:
• all nybyggnation projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver vilket innebär aktiva miljöval under hela byggprocessen
• vid upphandling av IT-tjänster har krav ställt för möjlighet för återanvändning och återvinning, sociala krav och miljöcertifiering av produkter

Ekologiska produkter

Andelen ekologiska produkter som används i skolkök ska fortsatt vara minst 50 % (Krav-certifierad enligt nivå 2).

Målet följs upp av följande indikationer:

Minskat hushållsavfall och ökad återvinning

Minska hushållsavfallen i kommunen och öka återvinning av hushållsavfall.

Målet följs upp av följande indikationer:

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023 14:19