Hoppa till innehåll

Natur, miljö och klimatförändringarnas effekter

I kommunen finns mycket variationsrik natur med unika värden att skydda och bevara.

Det här är våra mål

Tätortsnära natur

Tätortsnära natur som är värdefull för friluftsliv, kulturmiljö och/eller biologisk mångfald ska värnas, bevaras och vid behov nyskapas, samt vara tillgänglig för människor.

Indikatorer:

Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)

God vattenkvalitet och status i vattenförekomster

Uppnå och säkerställa god vattenkvalitet samt status för samtliga sjöar och vattendrag till år 2027.

Indikatorerna följer upp de två målen:

  • Uppnå god vattenkvalitet och god status för samtliga vattenförekomster till år 2027
  • Säkerställa god vattenstatus i sjöar och vattendrag

Indikatorer:

Antal vattenförekomster per bedömd ekologisk status

Hotade arter

Bevarandestatusen för hotade arter som lever i kommunen ska förbättras.

Indikatorer:

Antal rapporteringar

Mikroplast och kemikalier

Begränsa spridning av mikroplaster samt miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Indikatorer:

Buller och luftföroreningar

Minimera riskerna att utsättas för skadligt buller, luftföroreningar och skadliga kemikalier.

Indikatorer:

Hållbart- och motståndskraftigt samhällsbygge

Bygga samhället på ett hållbart och motståndskraftigt sätt.

Indikatorer:

Publicerad:
17 oktober, 2023