Hoppa till innehåll

Natur, miljö och klimatförändringarnas effekter

I kommunen finns mycket variationsrik natur med unika värden att skydda och bevara.

Det här är våra mål

Tätortsnära natur

Tätortsnära natur som är värdefull för friluftsliv, kulturmiljö och/eller biologisk mångfald ska värnas, bevaras och vid behov nyskapas, samt vara tillgänglig för människor.

Ett pågående arbete sker för att definiera nyckeltal samt ta fram underlag för att kunna bedöma målet.

God vattenkvalitet och status i vattenförekomster

Uppnå och säkerställa god vattenkvalitet samt status för samtliga sjöar och vattendrag till år 2027.

Indikatorerna följer upp de två målen:

  • Uppnå god vattenkvalitet och god status för samtliga vattenförekomster till år 2027
  • Säkerställa god vattenstatus i sjöar och vattendrag

I Vellinge finns fem bedömda vattenförekomster: Albäcken, Gessiebäcken, Höllviken, Öresunds kustvatten och Sydkustens kustvatten. Albäcken bedömdes ha dålig ekologisk kvalitet i senaste förvaltningscykeln medan resterande bedömdes ha måttlig kvalitet. Så såg det ut även tidigare förvaltningscykler. Inga av vattenförekomsterna bedöms alltså ha god eller hög status.

Samtliga bäckar kommer att klassas i framtiden utom Bredeväg.

Åtgärdsarbetet för att förbättra vattendragen pågår via Sydvästra skånes vattenrådsförbund.

Hotade arter

Bevarandestatusen för hotade arter som lever i kommunen ska förbättras.

Indikatorer:

Mikroplast och kemikalier

Begränsa spridning av mikroplaster samt miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Vellinge kommun har haft en Kemikalieplan som är genomförd. Kemikalieplanen har innehållit flertal åtgärder för att bidra till en giftfri miljö och samtliga är genomförda.

Buller och luftföroreningar

Minimera riskerna att utsättas för skadligt buller, luftföroreningar och skadliga kemikalier.

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik.

Kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne bedrivits av Miljöförvaltningen i Malmö genom ett avtal med Skånes luftvårdsförbund. Samverkansområdet Skåne består idag av 33 medlemskommuner.

Kommentar: Vellinge kommun har en mycket god utomhusluft och samtliga miljökvalitetsnormer innehålls.

Hållbart- och motståndskraftigt samhällsbygge

Bygga samhället på ett hållbart och motståndskraftigt sätt.

Bakgrund: Vi behöver bygga vårt samhälle på ett hållbart och motståndskraftigt sätt. En hållbar samhällsutveckling kräver motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Den fysiska miljön och samhällsfunktionerna behöver anpassas så att det framtida samhället kan klara de förändringar som är pågående.

Kommentar: Målet följs upp kvalitativt och åtgärder görs löpande: vid varje investeringsprojekt prövas dagvattenfrågan, i samband med investeringar byggs dagvattendammar och raingardens, ett flertal dammar och raingardens i Vellinge tätort har byggts etc.

Publicerad:
17 oktober, 2023