Hoppa till innehåll

Vellinge kommun visar på positivt resultat 2022

Resultatet för 2022 blev 156,2 miljoner kronor vilket är 97,2 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Det finns flera skäl till det positiva resultatet. Den 24 april kommer årsredovisningen att behandlas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa årsredovisningen 2022  (PDF-dokument, 37,4 MB)

Det goda resultatet vilar på tre parametrar, verksamhetens överskott som hänför till god kostnadskontroll och lägre kostnader efter pandemin, högre skatteintäkterna och exploateringsvinster såsom försäljning av mark och fastigheter. En lägre befolkningstillväxt än beräknat har resulterat i färre elever i skolorna och färre äldre med behov av insatser, vilket också återspeglas i årets resultat.

Investeringstakten har varit hög under året och landat på 384 miljoner kronor. Investeringarna har framförallt avsett byggnationen av Hököpinge skola, Skanörsgårdens förskola och ersättningslokalerna på Tångvallaskolan, men även förnyelsen av vatten- och avloppsledningar. Med anledning av det goda resultatet så egenfinansieras 92 procent av alla investeringar, vilket begränsar upplåningen till 83 miljoner.

Det är glädjande med ett väldigt bra resultat för 2022. Resultatet bidrar till att finansiera kommunens investeringar, som endast lånefinansieras med 83 miljoner kronor. Resultatet ger även bra förutsättningar för 2023 som dock har många och stora utmaningar, bland annat ökar pensionskostnaderna markant för 2023 och 2024 på grund av den höga inflationen, vi har beräknat ökningen till totalt ca 52 mkr. Kommunens soliditet uppgår till 45 procent viket speglar en god betalningsberedskap, säger ekonomidirektör Åke Grönvall

År 2022 kantas av en rad stora händelser. Arbetet med att få tillstånd att uppföra skydd mot tillfälliga havsnivåhöjningar vann laga kraft. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finansierade skyddet med 72 miljoner kronor, vilket säkrade en del av finansieringen. Uppförandet av skydd mot tillfälliga havsnivåer är en del av Vellinge kommuns arbete att skapa förmåga och förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

Jag är stolt över årets resultat, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Vi har en hög leverans i våra verksamheter och en god kostnadskontroll. Det sker snabba förändringar i vår omvärld som vi måste klara av att möta och hantera, samtidigt ska vi klara av att leverera bra verksamheter och god service till våra medborgare. Begrepp som robusthet och hållbarhet har blivit allt viktigare och jag kan konstatera att vi med 2022-års och tidigare års resultat har en stabil grund att stå på och att vi står väl rustade inför framtiden.

Under 2022 har Vellinge kommun haft en måluppfyllelse på 83 procent. I kombination med att kommunen uppnår goda resultat inom verksamheter i jämförelser med andra kommuner, Öppna jämförelser, så visar det sammanlagda resultatet på en god ekonomisk hushållning.

Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige på måndag den 24 april.

En genomsnittlig dag i Vellinge kommun 2022…

startades ett nytt företag
söktes tre bygglov
besökte 1 333 personer vellinge.se
lånades 40 e-böcker från biblioteket
föddes ett barn
tog sig 2 100 barn till förskolan
ringde 240 personer till Vellinge Direkt
fick 1 350 äldre hjälp av hemtjänsten

Publicerad:
11 april, 2023