Hoppa till innehåll

Arkeologiska utredningar vid byggprojekt

Inför flera byggprojekt i kommunen görs arkeologiska utredningar i syfte att klargöra om och i vilken omfattning fornlämningar påverkas av arbetet i området. Men hur går det till och vad görs om de hittar något?

Vi har ställt ett par frågor till Andreas Svensson, arkeolog från Sydsvensk arkeologi och som på uppdrag av Länsstyrelsen ska utreda området i Skanör/Falsterbo där skyddsvallen ska byggas.

Därför görs det arkeologisk utredning i Skanör/Falsterbo

I området där skyddsvallarna ska byggas finns det känd fornlämning sedan tidigare och det finns chans att hitta mer fornlämningar. De kända fornlämningarna utgörs främst av ett så kallat stadslager tillhörande Skanörs stad.

De fornlämningar som arkeologerna förväntas hitta kommer huvudsakligen vara av medeltida eller historisk datering. Även förhistoriska fornlämningar kan komma att påträffas, till exempel från stenåldern.

En fornlämning är spår efter mänsklig verksamhet, som till exempel gravfält eller boplatser. Ett stadslager kan till exempel innehålla rester från hantverk, handel, byggnader eller odlingsmark.

Så genomförs en arkeologisk utredning

På de ytor där det redan finns kända fornlämningar genomförs en avgränsande förundersökning. Den görs för att utreda vilken typ av fornlämning, hur välbevarad den är och om det går att avgränsa inom det aktuella arbetsområdet. För de ytor där det inte hittats någon fornlämning tidigare utförs en arkeologisk utredning i syfte att ta reda på om det finns bevarat under marken.

Det första som görs i den arkeologiska utredningen är metalldetektering av området. Metallföremål kan ge ett bra underlag till hur vissa ytor har använts, eftersom de ofta kan dateras utifrån sitt utseende och därför visa vilken ålder fornlämningarna förväntas ha.

Efter metalldetekteringen genomförs sökschaktning inom arbetsområdet. Med hjälp av grävmaskin görs cirka 1,5 meter breda schakt för att se vad som döljer sig under matjordslagret. Sökschakten placeras för att på bästa sätt få en representativ bild av arbetsområdets fornlämningsmiljö. Placeringen styrs också av topografiska förhållanden, vad som framkommer under den pågående utredningen, samt det underlag som metalldetekteringen har gett.

När något hittas under utredningen

När en fornlämning upptäcks under utredningen dokumenteras förekomsten, omfattningen och tolkning av den. Ingen undersökning av fornlämningar görs, utan då krävs ett beslut från Länsstyrelsen.

Efter utredningen lämnas en redovisning och ett underlag till Länsstyrelsen som fattar beslut om ytterligare arkeologiska åtgärder krävs inom arbetsområdet. Ytterligare åtgärder kan exempelvis innebära undersökning i form av fördjupad arkeologisk förundersökning eller arkeologisk undersökning inom en eller flera mindre delar av arbetsområdet.

Vill du läsa mer om Sydsvensk arkeologis arbete? Gå gärna in på deras hemsida.

Sydsvensk arkeologi - sydsvenskarkeologi.se

Publicerad:
21 mars, 2023