Hoppa till innehåll

Vellinge kommun har antagit nytt Energiprogram

Vellinge kommun har antagit ett nytt Energiprogram – med utblick mot 2026. I kommunen finns en tydlig politisk vilja att begränsa negativ klimat- och miljöpåverkan. Med Energiprogrammet vill kommunen föregå med gott exempel gentemot invånarna och företagare. I det nya programmet finns åtgärdsplaner inkluderat.

Det övergripande målet är att Vellinge kommun ska vara klimatpositiv senast år 2045. För att uppnå detta har kommunen tagit fram elva delmål inom kategorierna: Effektiviserad och minskad energianvändning, förnybara energikällor, mobilitet och transporter samt säkert energisystem och säkrad energiförsörjning.

Energiprogrammet är en gemensam utgångspunkt för det fortsatta energiarbetet i kommunen. Nu fortsätter vi det goda arbetet med att minska kommunens negativa energianvändning. Vi vill genom det här programmet skapa goda förutsättningar både för privat personer och företagare samtidigt som kommunen ser över sin egen verksamhet, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med energiprogrammet är att Vellinge kommun ska ha en hållbar och effektiv energianvändning, ett säkert energisystem, en säkrad energiförsörjning men också växla till mer förnybar energi. Energiprogrammet skapar en gemensam utgångspunkt för det fortsatta energiarbetet inom kommunen, för att bidra till att nå målen i Vellinge kommuns Program för hållbar utveckling och de nationella klimatmålen.

Energiprogrammet delas in i fyra inriktningar. Några av delmålen är att öka den totala andelen förnybar energi av totalt använd energi i Vellinge kommun, att andelen som reser kollektivt, går eller cyklar ska motsvara 35 procent av färdmedelsfördelningen och att energiförsörjningen ska vara leveranssäker och energieffektiv och att tillgången till el- och värmeenergi ska vara långsiktigt säkrad.

Med Energiprogrammet blir det tydligare hur vi kan spara på energi, pengar men även skapa goda förutsättningar för en säkrare energiförsörjning i kommunen som helhet. Under arbetets gång har vi sett över våra unika förutsättningar i kommunen och arbetat fram ett program som tar till vara på dem så gott som möjligt, säger Linn Huitfeldt Rydberg, Energi- och klimatstrateg.

Här kan du ta del av Energiprogrammet:

Energiprogram – med utblick mot 2026  (PDF-dokument, 10,6 MB)

Klicka på knappen nedan för mer information om hur Vellinge kommun arbetar med hållbarhet.

Program för Hållbar utveckling

Senast uppdaterad:
26 april, 2022