Hoppa till innehåll

Vellinge kommun gör ekonomiskt rekordresultat

Vellinge kommun gör ett rekordresultat på nära 300 miljoner kronor 2021 vilket är 250 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Det finns en rad förklaringar till detta. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige på måndagen den 25e april.

En betydande anledning är att tillväxten och ekonomin i Sverige blev bättre än staten prognostiserat vilket innebär att skatteintäkterna därför har ökat. Men även överskott i kommunens verksamheter, det låga ränteläget och en gynnsam börsutveckling är orsaker till överskottet. 

Det finns tre komponenter som spelar in i det goda resultatet. Dels är det pandemirelaterat då vi har haft lägre utgifter och högre skatteintäkter. Smittskyddsrisken har gjort att efterfrågan på viss kommunal service minskat, detta kan vi se inom exempelvis hemtjänsten. Utöver det så kan vi även visa en stor värdeökning på vårt placerade kapital, säger Åke Grönvall, ekonomidirektör.

Vad gäller pandemin och den kommunala verksamheten finns det dock fortfarande en hög grad av måluppfyllelse. Kommunen har bland annat tagit fram ett arbete för Framtidssäkrad välfärd, ett program för hållbar utveckling, påbörjat byggnationen av Hököpinge skola och förändrat avfallsinsamlingen för nästan samtliga en- och tvåfamiljshus.

Trots ett år som präglats av pandemin har vi lyckats genomföra det mesta av det vi föresatt oss och fortsätter leverera bra verksamheter och god service till medborgarna. Vi har en stark och stabil ekonomi och god kostnadskontroll vilket gör att vi har en bra grund att stå på och som möjliggör fortsatta satsningar och fortsatt utveckling, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande.

Det goda resultatet möjliggör egenfinansiering av samtliga investeringar 2021 och en minskad långsiktig lånevolym, vilket är positivt med tanke på de stora investeringsbehoven som ligger inom den kommande femårsperioden, säger Åke Grönvall.

Framöver har Vellinge kommun flera nybyggnationer och ombyggnationer framför sig. Vellinge kommun står inför en utmaning i att finanseria nybyggnationen av bland annat Henriksdalskolan, Tångvallaskolan och en om- och tillbyggnad av Sundsgymnasiet och Skanörs skola. Den totala investeringen bedöms överstiga 1,5 miljarder de kommande åren. 

Vi vill göra historiska satsningar inom skolan kommande år och vi föreslår att 100 miljoner kr av årets resultat disponeras till kommande skolinvesteringar. Vi bygger nytt och bygger om skolor runt om i kommunen. Det är en satsning som rustar Vellinge som skolkommun för flera år framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Läs Årsredovisning 2021  (PDF-dokument, 39,3 MB)

Publicerad:
21 april, 2022