Hoppa till innehåll

Så arbetar Vellinge kommun mot erosion

Vellinge kommun arbetar ständigt för att motverka erosion. Detta innebär bland annat att kommunen strandfodrar vid Norra Badreveln en gång per år. Lisa Sundgren är stadsträdgårdsmästare och förklarar hur kommunens arbete ser ut framöver.

Vellinge kommun har i dag tillstånd att maximalt lägga 20 000 m3 på Norra Badreveln. Tidigare utredningar från Kämpingestranden visar att stranden kan drabbas av stormskador vid hårda oväder och att strandfodringen har haft en positiv effekt på strandprofilen. Om stranden får god tid på sig så kan den självläka genom att sanden transporteras tillbaka på sommaren.

Det blir dock problematiskt när de skador som har uppstått inte hinner läka innan nästa oväder drar in, detta resulterar i att naturen inte själv kan reparera sina skador, säger Lisa Sundgren

I dag använder sig Vellinge kommun av muddringsmassor som tas upp vid Slusan och inseglingsrännan till Skanörs hamn, årligen cirka 3000 m3. Dessa muddringsmassor används till strandfodring på både Norra Badreveln och Kämpingestranden. Syftet med kommunens muddring är dock att hålla Slusan och inseglingsrännan fria från sand så att vatten kan rinna in i lagunsystemet men även så att fritidsbåtar kan ta sig till Skanörs hamn.

Det reella syftet med muddring är alltså inte att ta sand till skadade stränder och mängderna i strandfodringstillstånden motsvarar inte mängden som får tas vid muddring, säger Lisa Sundgren

Strandlinjen längs kusten är både dynamisk och påverkas av en havsnivåhöjning. Av den anledningen har Vellinge kommun undersökt hur strandlinjen kommer att förändras över tid. Kommunen har därför utrett behovet av sand i ett 100-års perspektiv för att bättre förstå processerna, kunna vidta nödvändiga åtgärder men också för att kostnadsuppskatta behovet av framtida sandfodringar.

Studien visar att kostnaden för att bevara strandlinjens läge med hjälp av strandfodring ökar över tid, i takt med att medelvattenytan stiger. För att bibehålla badhytterna i befintligt läge behövs cirka 1 650 000 – 2 100 000 m3 sand, med ett medianvärde på 1 900 000 m3 till år 2100. Den kustparallella transporten bedöms vara den stora anledningen till detta, vilket gör sandbehovet aktuellt redan på kort sikt.

Vellinge kommun arbetar med vad vi kallar för mjuka och naturbaserade skydd. Sandstrand och dess närmiljö så som vattenbryn och klitter är en dynamisk miljö och för att behålla sandstranden behöver även dynamiken få vara kvar vilket innebär att hårda skydd skulle kunna påverka sandrörelsen och med stor sannolikhet skapa problem på en annan plats, säger Lisa Sundgren

Vad gäller badhytterna så ser kommunen ett problem i det långsiktiga perspektivet och utreder alternativa platser tillsammans med Länsstyrelsen. En framtida översiktsplan behöver ta ställning till den nya platsens lämplighet med hänvisning till erosion och översvämning. Enligt Vellinge kommuns utredning är det främst ovan nämnda platser, samt en kortare sträcka i Ljunghusen och Kämpinge som är hotad av erosion. Bostadsbebyggelse och infrastruktur är inte hotad på samma sätt.

Publicerad:
15 februari, 2022