Hoppa till innehåll

Badhytter vid Flommens naturreservat

Har din badhytt skadats eller riskerar att skadas av storm eller erosion?

Badhytterna på näset är sedan hundra år en del av Vellinge kommuns kulturarv och själ. Kommunen vidtar varje år åtgärder för att värna badhytterna. De 99 utsatta badhytterna ligger norr om Skanörs hamn. Där är stranden särskilt utsatt för erosion och området är extra känsligt under de kraftiga vinterstormarna.

Sedan 1940 har strandlinjen förändrats genom att backa österut och växa norrut. Det pågår en aktiv erosion av stranden och genom en jämförelse av de senaste årens strandlinje kan man urskilja att stranden blivit smalare.

Vellinge kommun har en samordnare som kan hjälpa dig genom de processer som krävs för att flytta och eventuellt rädda din badhytt.

Kontakta Vellinge Direkt på 040-425000

Senast uppdaterad:
4 januari, 2023

Här hittar du svar på frågor om badhytter

Min badhytt är i akut behov av flytt, vad gör jag?

De badhytter som är i akut behov av flytt kommer kunna flyttas till Skanörs hamns södra parkering tills en ny plats har ansökts och erhållits. Det är upp till varje badhyttsägare att ansöka om en ny plats där det i dagsläget enbart går att flytta till bakre raden. Detta görs via dispensansökningar till Länsstyrelsen och bygglovsansökningar till kommunen.

Flytt av badhytt kräver flera tillstånd enligt plan- och bygglagen och miljöbalken med anledning av att badhytterna står inom strandskyddat område, naturreservat och Natura2000. Samtliga tillstånd krävs vid flytt till ny permanent plats, även om det rör enstaka meter.

• Rivningslov för att ta bort badhytt från befintlig plans, söks hos kommunen

• Bygglov för att uppföra badhytt på ny plats, söks hos kommunen

• Dispens från strandskydd för att uppföra badhytt inom strandskyddat område, söks hos länsstyrelsen

• Dispens från naturreservatsbestämmelser för att uppföra badhytt inom naturreservat, söks hos länsstyrelsen

Min badhytt har förstörts, kan jag bygga en ny?

En badhytt som förstörts eller rivs riskerar att inte få nya tillstånd, då tillstånden är förbrukade och reservatsföreskrifterna inte tillåter nya badhytter. En badhytt får dessutom inte tillfälligt placeras inom naturreservatet då den kan göra skada.