Hoppa till innehåll

Vellinge kommun redovisar ett resultat på 81 mkr för 2019

2019 var ett händelserikt år för Vellinge kommun. Utvecklingen i alla kommundelar och i de olika verksamheterna har fortsatt i högt tempo.

Ekonomin ser fortsatt god ut, Vellinge kommuns resultat för 2019 blev cirka 81 mkr, vilket är 72,5 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 8,5 mkr.

Överskottet beror i huvudsak på tre saker. För det första på ett fortsatt lågt ränteläge och en kraftig börsuppgång under året. För det andra att vi på grund av lägre inflyttning än beräknat haft färre barn och elever i våra skolverksamheter. Och för det tredje på en hög grad av kostnadsmedvetenhet i våra verksamheter, säger Åke Grönvall, ekonomidirektör på Vellinge kommun.

Under 2019 har alla kommunens geografiska delar fortsatt utvecklas genom infrastruktursatsningar, bostadsprojekt, försköning av offentliga miljöer samt genom planer på nya skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende samt verksamhetsområde.

Vellinge kommun har under 2019 utökat utbudet av digitala tjänster för ökad service och tillgänglighet för boende, besökare och näringsidkare. Under året har också trygghetsfrågorna fortsatt varit i fokus; ett antal insatser i de fysiska miljöerna har genomförts, och en samverkansöverenskommelse med polisen har etablerats.

Hållbarhetsarbetet fortsätter vara viktigt i alla kommunens verksamheter och under året har det bland annat anlagts solceller och sedumtak vid nybyggnation, antagits en laddinfrastrukturstrategi, ny avfallsupphandling samt avtal om högkvalitativ busstrafik. Under året har även arbetet med skydd mot stigande havsnivåer och skyfall fortsatt.

Under 2019 genomfördes SCBs medborgarundersökning. Vellinge kommuns resultat förbättrades på i princip samtliga områden och ligger högt över genomsnittet för Sveriges kommuner.

2019 har varit ett framgångsrikt år såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Utvecklingen av kommunen har fortsatt på ett positivt sätt. I nuvarande situation med en mer osäker framtid är det extra viktigt att ha en buffert, god kostnadskontroll och balans mellan intäkter och kostnader. Utifrån resultatet 2019 står vi väl rustade, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Publicerad:
29 april, 2020