Hoppa till innehåll

Vellinge en bra plats att bo och leva på

Medborgarna är nöjda med Vellinge kommun som en plats att bo och leva på, något mer nöjda än i förra undersökningen. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Vellinge kommun våren 2016 har i stort sett alla frågeområden fått högre betygsindex.

Årets medborgarundersökning genomförs liksom tidigare år av SCB. Under hösten 2019 har 1 200 slumpmässigt utvalda medborgare i åldrarna 18–84 år tillfrågats om sin syn på att bo och leva i Vellinge kommun. Av de tillfrågade har 50% besvarat enkäten.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) som svarar på hur medborgarna bedömer Vellinge kommun som en plats att bo och leva på, blev i år 76. Riksgenomsnittet är 59, och vid förra mätningen 2016 var siffran för Vellinge kommun 74. Hela 75% kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Det är glädjande att det skett förbättringar inom de flesta områden. Undersökningen är en del av vårt uppföljnings- och utvecklingsarbete där invånarnas synpunkter är en viktig del. Genom resultatet kan vi se förändring över tid, både inom kommunen och jämfört med andra kommuner. Vi tar nu med oss resultatet som underlag i vårt fortsatta förbättringsarbete, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) sammanfattar hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter. Vellinge kommun landade i år på 68 mot 65 år 2016. Även här ligger kommunen över riksgenomsnittet som är 53.

De individuella betygsindexen för alla Vellinge kommuns verksamheter ligger över rikssnittet, och i linje eller över de egna resultaten i 2016 års mätning. Undantaget är Miljöarbete med betygsindex 59, vilket är högre än rikssnittet men lägre än det egna resultatet 2016.

Jag är besviken på resultatet avseende miljöarbete. Det är ett viktigt och stort område och det har skett mycket i kommunen senaste åren. Jag får konstatera att vi inte lyckats förmedla allt som görs. Här hoppas jag att arbetet med Hållbarhetsprogrammet kommer göra skillnad och att vi kommer se förbättringar vid nästa undersökning, säger Carina Wutzler.

Kundtjänst utskrift2.jpgBetygsindex för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, är 63, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 55.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII), som sammanfattar hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen, landade för Vellinge kommun på 55. Det är en förbättring i jämförelse med 2016 då NII var 47. De största ökningarna ligger inom områdena Kontakt, Påverkan samt Förtroende. Riksgenomsnitt 2019 för NII är 39.

Jag är särskilt glad över att NII ökat. Jag hoppas och tror att det är ett resultat av de insatser som genomförts inom en rad områden så som förbättrad och utvecklad medborgardialog, t. ex. genom ökad delaktighet i olika forum, chattar, öppet hus, användning av sociala medier, mer och tydligare information, utveckling av e-tjänster. Vi har månat om att förbättra tillgängligheten och att vara öppna och transparenta med vad som sker i kommunen. Det arbetet kommer vi fortsätta med, säger Carina Wutzler.

Medborgarundersokning Vellinge Rapport 2019.pdf (PDF-dokument, 433 kB)

Medborgarundersoknin Rapportbilaga 2019.pdf (PDF-dokument, 14,3 MB)

Publicerad:
18 december, 2019