Hoppa till innehåll

Skydd mot höga havsnivåer – huvudförhandling avslutad

Under perioden 25/11–13/12 hölls det huvudförhandling av mark- och miljödomstolen i Vellinge kommun angående kommunens ansökan om att få uppföra ett översvämningsskydd mot tillfälliga högvatten.

Forskningen tyder på att tillfälliga högvatten i framtiden kommer bli både mer frekventa och på högre nivåer. För Vellinge kommun är det angeläget att skydda bebyggelsen i Höllviken och på Näset, som redan idag är utsatt för översvämningar.

Den viktigaste förändringen i samband med huvudförhandlingen är att skyddet i norra Höllviken plockats bort från ansökan. Detta beror på att energibolaget E:on strax innan huvudförhandlingen ägde rum lämnade in ett yttrande om att deras ledningar i det aktuella området inte kan övertäckas med en jordvall. Ledningarna riskerar då att bli för varma och därmed få en betydligt kortare livslängd. Detta var uppgifter som kommunen inte fått ta del av tidigare under projektets gång.

I kommunens ursprungliga ansökan så framgår att en flexibilitet ska finnas längs sträckan i norra Höllviken. En kombination av vall och mur ger möjlighet att bevaka de olika intressena på platsen. Yttrandet för E:on innebär att enbart mur är möjlig längs sträckan, och kommunen väljer då att göra ett omtag i planeringen kring den aktuella sträckan för att kunna göra en separat ansökan längre fram. Det är viktigt att kommuninvånarna ska vara tydligt införstådda med utformningen av skyddet och ha möjlighet att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Etappen för norra Höllviken är planerad att läggas sent i byggfasen och kommunens förhoppning är därför att det inte kommer innebära några egentliga förseningar. Norra Höllviken har idag en naturlig höjdrygg som gör att kuststräckan är bättre skyddad mot tillfälliga högvatten än övriga delar av Näset.

Mark- och miljödomstolen avser att förkunna dom i mars månad 2020.

Läs mer om Huvudförhandlingen - Skydd mot höga havsnivåer

Publicerad:
20 december, 2019