Hoppa till innehåll

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (förkortat SBA), även du som privatperson. Detta regleras i Lagen om skydd mot olyckor.

Ett SBA innebär att man på ett organiserat sätt kontrollerar, utbildar, övar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. I många fall behöver detta arbete dokumenteras för att ett gott brandskydd ska kunna garanteras på längre sikt.

Alla ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, även du som privatperson i ditt eget hem omfattas av dessa regler. Dock behöver du inte dokumentera ditt privata SBA men det är viktigt att du tänkt igenom hur du och din familj ska agera om det börjar brinna, att ni har släckutrustning hemma som ni kan hantera och att ni har fungerande brandvarnare som ni testar regelbundet.

I samband med tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor kontrollerar räddningstjänsten den aktuella verksamhetens SBA och bedömer om omfattningen och utförandet är skäligt i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Hur ett SBA ska vara uppbyggt och hur omfattande det ska vara varierar från fall till fall beroende på hur verksamheten ser ut och vilka risker som finns men ett grundläggande råd är att följande delar bör ingå:

Ansvar Det finns en utsedd brandskyddsansvarig med erforderlig kompetens. Det framgår också vad som innefattas i ansvaret och vad den brandskyddsansvarige har för uppgifter.
Organisation Det finns en organisation för hur nödlägen ska hanteras. Det finns en beskrivning hur detta ska övas och vilka det är som ingår i brandskyddsarbetet
Utbildning Det finns en utbildningsplan för personal och ansvariga. Personalen ska ha den kunskap som krävs kring brandskydd anpassat till den egna organisationen.
Rutiner och regler Det finns rutiner och regler i verksamheten för att minska risken för uppkomst av brand och för att minska konsekvenserna av brand.
Dokumentation Har allting relaterat till brandskyddsarbetet dokumenteras på ett rimligt sätt?
Drift och underhåll Det finns rutiner för hur det tekniska brandskyddet ska underhållas.
Kontroll och uppföljning Brandskyddet kontrolleras regelbundet genom egenkontroller av både fastighetsägare och verksamhetsutövare. Egenkontrollerna sker lämpligtvis med en checklista som sedan sparas i dokumentationen.
Dokumentation Det systematiska brandskyddsarbetet ska dokumenteras, gärna samlat i en pärm avsedd för ändamålet, alternativt digitalt. Dokumentationen ska hållas uppdaterad så att ett levande arbetsmaterial bibehålls.
Publicerad:
8 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
30 april, 2019