Tillsyn fristående förskolor

Enligt skollagen är det kommunen som har tillsynsansvar över fristående förskolor. Tillsynen ska utvärdera i vilken omfattning den fristående verksamheten följer de lagar och regler som finns.

I Vellinge kommun görs tillsyn av de fristående förskolorna genom verksamhetsbesök vartannat år. Kommunen har även tillgång till handlingsplaner och resultat från föräldraenkäter.

Tillsynen med fokus på läroplanens mål

Även nedan kontrolleras vid den årliga tillsynen:

Om kommunen bedömer att förskolan inte uppfyller skollagens krav har kommunen skyldighet att agera. De metoder kommunen kan använda sig av är:

Om kommunen anser att det finns brister och skollagen inte uppfylls får verksamheten möjlighet att åtgärda dessa. Tid för att åtgärda bristerna bestäms beroende på omfattning och om det medför någon risk för barn och personal under tiden. Åtgärderna följs upp genom ett uppföljningsbeslut.

Publicerad:
17 september, 2018
Senast uppdaterad:
19 juni, 2019