Hoppa till innehåll

Framtidssäkrad utbildning

Det krävs mod för att undervisa för en framtid vi inte vet mycket om. I Vellinge kommun har vi det. Vi framtidssäkrar vår utbildning genom att rikta fokus mot fem områden.

Varför framtidssäkra utbildningen?

Våra barn och unga växer upp i en tid då världen förändras exceptionellt snabbt – en tid präglad av genombrott och utveckling men också av omställning. Banbrytande teknologier förändrar spelplanen för utbildning och yrkesliv. Av de yrken som finns idag kommer bara en bråkdel finnas kvar år 2042. Kommer världen ens gå att känna igen?

Vi behöver vara ödmjuka inför att vi vet så lite om den värld som våra barn och
ungdomar kommer att möta som unga vuxna. Det enda vi säkert vet är att förändring kommer att vara ett konstant tillstånd. Med gemensamma krafter kan vi skapa förutsättningar för barn och unga att möta en föränderlig, utmanande och oviss framtid och öka deras chanser att bli välmående, trygga, aktiva och medvetna samhällsmedborgare.

Vad innebär framtidssäkrad utbildning?

Samtidigt som samhället blir mer digitaliserat och automatiserat vet vi att unikt
mänskliga kvaliteter och egenskaper kommer att bli viktigare. Genom att utveckla dessa skapas förutsättningar för barn och unga att ta sig an livets utmaningar och förbereda dem för ett yrkesliv i ständig förändring. Framtidssäkrad utbildning innebär att vi fokuserar på att stimulera förmågor som kommer att efterfrågas och krävas den dag våra barn och elever kliver ut i vuxen- och arbetslivet.

1. Förmåga att tänka om och lära nytt

Framtiden kommer att ställa krav på att människor kan ställa om, tänka om, lära nytt, utveckla sina kompetenser och hitta vägar i ett arbetsliv präglat av omvandling och utveckling. Viljan att uppdatera kunskaper och utvecklas kommer att vara avgörande för barn och ungas kommande yrkesliv och möjligheter.

2. Grundkompetens med specialisering

Vi ser ett ökat behov av samarbete mellan olika discipliner och kompetenser för att lösa komplexa problem, bland annat kring hållbarhet. Det förutsätter ett kritiskt förhållningssätt och problemlösningsförmåga. Vilket i sin tur kräver en gedigen grundkompetens men också specialisering. Samtidigt behövs en medvetenhet om att grundläggande kunskaper och expertis åldras allt snabbare och kräver ständig förnyelse.

3. Social kompetens och hälsomedvetenhet

Samtidigt som tekniken, som till exempel AI och AR, utvecklas och blir mer mänsklig, blir mänskliga kvaliteter och en rad sociala färdigheter mer centrala. Förmågan att samarbeta behövs för att lösa komplexa utmaningar och problem. Skolans värdegrund är viktig för att utveckla ansvarstagande medborgare som kan skapa livskvalitet för sig själv och sin omgivning.

Empati, tolerans och kulturell förståelse behövs för att kunna sätta sig in i andra människors villkor och för att vi ska kunna samspela med och förhålla oss till varandra. Social förmåga, kombinerad med god fysisk och psykisk hälsa, är nödvändig för att skapa ett hållbart system och en framtidssäkrad utbildning.

4. Drivkraft och självledarskap

Människan har en drivkraft att försöka använda sin kapacitet till max. Ett av skolans uppdrag är att ta vara på denna drivkraft. Vi ska se till att barn och unga vågar följa sina intressen, hjärtefrågor och drivkrafter. Det skapar passion som kan bidra till en positiv samhällsutveckling och ett individuellt lärande. Vi vill stimulera våra elever till att förvalta sina talanger och uppmuntra dem till att driva sin egen lärprocess.

Självledarskap handlar om att se sig själv som en tillgång och veta vilka styrkor man har för att bidra till en bättre värld. Att driva sin egen lärprocess betyder att man ställer krav på sina lärsituationer, vet vad man behöver behärska, och att man driver på sitt lärande och sin måluppfyllelse. Man har insikt i att detta kan kräva ansträngning och är beredd att satsa för att utvecklas.

5. Nyfikenhet och kreativitet

Även om vi lever i en tid som är svår att få grepp om och utmanande att hänga med i, går det att se framåt och spana in i framtiden. Därför ska vi vara nyfikna och öppna för det nya och sträva efter att erbjuda en omvärldsorienterad utbildning.

Vi premierar innovation och entreprenörskap. För att skapa saker som inte finns krävs förmågan att tänka kreativt och nytt. Barn och unga ska känna att misstag accepteras och kan leda till lärande och utveckling. Vi experimenterar, och misslyckas kanske på kort sikt, för att kunna göra landvinningar på lång sikt.

Final_Framtidssäkrad utb. Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 2,6 MB)

Senast uppdaterad:
2 juli 2024 15:33