Hoppa till innehåll

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform för de elever som inte kan nå grundskolans kunskapskrav. Det kan bero på att eleven har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Självservice

Anpassad grundskola är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Efter anpassad grundskola finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan eller, om du är över 20 år, på Särvux.

Anpassad grundskola består av årskurs 1-9. I anpassad grundskola kan eleverna läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa.

Kursplanen för anpassad grundskolas ämnen:

Kursplanen för anpassad grundskolas ämnesområden:

I vissa fall kan eleven integreras i grundskolan. Det innebär att hela eller delar av undervisningen sker i en grundskoleklass. Eleven läser då ämnen enligt anpassad grundskolas kursplan eller en kombination av anpassad grundskolas och grundskolans kursplaner.

Rätt till anpassad grundskola

För att ta reda på om anpassad grundskola är rätt alternativ för en elev, görs alltid en grundlig utredning. Det är viktigt med en helhetsbedömning av elevens förutsättningar och av orsakerna till elevens svårigheter. Utredningen omfattar fyra områden; en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning. Utifrån dessa bedöms om eleven har rätt till anpassad grundskola.

Anpassad grundskola i Vellinge kommun

Vellinge kommun har en anpassad grundskola. Den är placerad på Ljungenskolan i Höllviken.

Vellinge kommuns anpassad grundskola - vellinge.se

Fritidshem

Eleverna har möjlighet att gå på anpassad grundskolas fritids till och med det år de fyller 13 år. Efter det kan fritidsplats erbjudas på Ljungklockan.

Överklaga beslut om plats i anpassad grundskola

Om du som vårdnadshavare inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos Skolväsendets överklagandenämnd. Har eleven två vårdnadshavare måste båda vara överens om att överklaga beslutet.

Överklagan sker skriftligt till Vellinge kommun inom tre veckor från det att beslutet har meddelats. En försenad överklagan kan inte hanteras. Om du har överklagat i rätt tid kommer ditt överklagande att skickas vidare från Vellinge kommun till Skolväsendets överklagandenämnd.

I överklagan ska du ange:

Skolväsendets överklagandenämnd har sekretess i ärenden som överklagas.

Gymnasiesärskola

Efter grundsärskolan kan en elev gå i gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan har samma läroplan som gymnasieskolan men egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Om eleven vill fortsätta upp i gymnasiet görs en ny bedömning om eleven har rätt till att gå i gymnasiesärskola eller inte.

Vellinge kommun erbjuder ingen gymnasiesärskola, men samarbetar med Trelleborgs gymnasiesärskola. Som boende i Vellinge kommun kan en elev även söka till andra gymnasiesärskolor placerade i andra kommuner.

Särvux - särskild utbildning för vuxna

Särvux eller särskild utbildning för vuxna är vuxenutbildning för vuxna med handikapp på grund av utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada uppkommen efter födseln. Vellinge kommuns särskilda utbildning för vuxna finns vid Vellinge Lärcenter.

Publicerad:
2 juli, 2018