Hoppa till innehåll

Inventering och sanering av PCB

Här hittar du de olika steg som du som fastighetsägare ska göra gällande inventering och sanering av PCB samt de e-tjänster och protokoll du ska skicka in till tillsynsmyndigheten, det vill säga miljö- och byggnadsnämnden.

Självservice

Steg 1 - Inventera din fastighet

Inventera byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Undersök om PCB finns i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. Om det i fogar eller golvmassor finns PCB-halter över 500 ppm (mg/kg), ska byggnaden saneras. Gör en åtgärdsplan som innehåller en beskrivning av var PCB förekommer och uppskattade mängder, en tidplan för sanering av PCB i fogmassor och golvmassor och eventuellt en tidplan för att ta bort isolerrutor och kondensatorer med PCB.

Steg 2 - Rapportera

→ till miljö- och byggnadsnämnden via vår e-tjänst Sammanställning inventerad PCB - rapport B + inventeringsprotokoll A1- A4 (PDF).

Rapportera resultatet till miljö- och byggnadsnämnden så snart inventeringen är klar. Bifoga analysprotokoll eller, om mjukfogar saknas, fotografier som styrker dina uppgifter. Bifoga åtgärdsplanen, om inventeringen visar att byggnaden innehåller saneringspliktig PCB. Rapportera inventeringsresultatet även om det inte finns PCB.

Fogmassor A1.pdf (PDF-dokument, 175 kB)Kondensatorer A3.pdf (PDF-dokument, 106 kB)Isolerrutor A2.pdf (PDF-dokument, 105 kB)Golvmassor A4.pdf (PDF-dokument, 98 kB)

Steg 3 - Anmäl sanering tre veckor innan

→ till miljö- och byggnadsnämnden via vår e-tjänst Anmälan om PCB-sanering

Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor före start. Invänta svar, i de flesta fall kommer det i form av ett föreläggande om försiktighetsmått.

Informera hyresgäster (både boende och lokalhyresgäster) innan saneringsarbetet börjar. De har rätt att få saklig information om vad PCB är och vad saneringen kommer att innebära för deras del, till exempel uppgifter om tider och på vilket sätt de blir berörda av arbetet.

Steg 4 - Sanera

Hitta en seriös entreprenör och genomför saneringen, det är du som är ytterst ansvarig för saneringen. Var därför noga med att kontrollera att den utförs på avtalat sätt och så att spridning av PCB till omgivningen minimeras. Dokumentera var sanering har gjorts och vilka PCB-mängder som har tagits bort. Spara redovisning av egenkontroll och mottagningskvitton.

För att förhindra att PCB sprids i huset vid sanering, se till att ventilationsöppningar tätas och att luft inte kan komma in via fönster och dörrar. Ventilationen ska om möjligt stängas av under den tid sanering pågår.

Steg 5 - Slutrapportera

→ till miljö- och byggnadsnämnden via vår e-tjänst Genomförd PCB-sanering - rapport D + dokumentationsprotokoll C1-C4 (PDF)

Senast två månader efter avslutad sanering ska en slutrapport lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Rapporten ska innehålla uppgift om sanerade mängder PCB och mottagningskvitton från godkänd mellanlagringsstation eller från SAKAB.

Fogmassor C1.pdf (PDF-dokument, 36 kB)Kondensatorer C3.pdf (PDF-dokument, 102 kB)
Isolerrutor C2.pdf (PDF-dokument, 89 kB)Golvmassor C4.pdf (PDF-dokument, 89 kB)

Om du behöver rapport D som blankett kan du hämta den nedan

Rapport, D - om PCB-sanering.pdf (PDF-dokument, 113 kB)

Senast uppdaterad:
16 september 2020 13:56