Hoppa till innehåll

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är miljö- och hälsoskadligt, och är förbjudet att använda sedan länge. Trots detta läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra det är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i en rad olika produkter exempelvis transformatorer, kondensatorer, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet fann man att PCB spridits till naturen och på 1970-talet förbjöds ämnet.

Var PCB finns och sprids

PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktion på 1960-talet. Ämnena finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter. PCB avges från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare i miljön. PCB kommer också ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB.

Fogmassor

Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.

Golv

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv som har lagts in i storkök och industrilokaler under åren 1956-1973.

Isolerrutor

Vissa typer av isolerrutor från tiden 1956-1980 är förseglade med PCB-haltig massa. Dessa rutor användes framförallt i offentliga byggnader och kontorshus.

Kondensatorer

Kondensatorer med PCB kan förekomma i lysrörsarmaturer installerade före 1980. Små kondensatorer i enfasmotorer installerade fram till 1980 kan innehålla PCB-oljor och finns bland annat i fläktar till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

PCB inventering och sanering

PCB är farligt för miljön och för människors hälsa. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor. Via läckage från fogar och felaktig hantering av PCB-haltigt rivningsmaterial har PCB fått en så storskalig spridning att vi kan finna spår av det överallt omkring oss. Intaget via livsmedel är avgörande för den halt vi har i kroppen. Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska därför inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Inventering av PCB

Inventeringsarbetet kan beställas av en konsult med kompetens att inventera PCB. När en fastighet har inventerats ska resultatet rapporteras till kommunen, vilket skulle ha skett senast den 30 juni 2008.

Fog- och golvmassor

Inventeringen av fog- och golvmassor ska omfatta byggnader som är uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973. Inventeringen har till uppgift att samla in uppgifter som behövs för att göra en bedömning av var och hur mycket PCB som finns i en byggnad. Genom att ta prover och sända dem på analys kan en bedömning göras av vilka byggnadsdelar som måste saneras och vilka som kan friklassas. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB ska anlitas.

Andra byggvaror

Övriga byggvaror, t ex isolerrutor och kondensatorer, som innehåller eller kan misstänkas innehålla PCB ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll och rivning. De ska då tas omhand som farligt avfall.

Sanering av PCB-haltiga fogmassor

Om byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 ppm (mg/kg) ska dessa saneras så snart som möjligt, dock senast den:

Byggnader som sanerats efter år 1998 behöver inte kontrolleras och saneras igen till den 30 juni 2016. Däremot måste man inventera de nya fogmassorna vid ombyggnad, renovering eller rivning och därefter sanera dem om de innehåller mer PCB än 500 ppm (mg/kg).

Sanering ska anmälas

Saneringen ska i god tid, minst tre veckor innan arbetet påbörjas, anmälas skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden. Fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds rekommenderade metod vid sanering. Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall. Miljöenheten tar ut en avgift för handläggningen av ärendet.

Under Inventering och sanering av PCB hittar du de olika steg som du som fastighetsägare ska göra gällande inventering och sanering av PCB. Där hittar du också alla blanketter och protokoll du ska skicka in till miljö- och byggnadsnämnden.

Läs mer i Miljösamverkan Skånes informationsbroschyr Inventering och sanering av PCB

Senast uppdaterad:
16 september 2020 13:56