Hoppa till innehåll

Tomter på Västervångs företagsby

Verksamhetsområdet mellan E6 och väg 100

Västervångs företagsby är tänkt att vara ett småskaligt verksamhetsområde och ett komplement till det befintliga södra verksamhetsområdet öster om E6, Södervångs företagsby. Ambitionen är att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär, där en variation av småskaliga och större verksamheter etableras i södra Vellinge mellan väg E6 och väg 100.

Försäljningsstrategi

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Försäljning av kvartersmark kommer att ske etappvis under och efter utbyggnaden av VA och infrastruktur som kommunen ansvarar för.

Bild som visar olika lägen

Kvartersmarken delas in i A, B, C och D-lägen enligt kartan ovan.
A-läge med exponering dels mot väg 100 och dels mot E6 innehåller ca 63 200 m2 kvartersmark.
B-läge i den inre delen omfattar ca 48 700 m2 kvartersmark.
C-läge i den innersta delen betecknad ZKC1, är lämplig för bl.a Restaurangverksamhet och omfattar ca 9 700 m2 kvartersmark.
D- läge drivmedelstation 5 500 m2 .
Kvartersmarkens indelning från A-D baseras på läge, exploateringstakt och markanvändning. Denna indelning avspeglas även i prissättningen.
A- och D-läge säjls fn för 1 300 kr per kvadratmeter.
B- och C-läge säljs fn för 1 000 kr per kvadratmeter.

Försäljning i etapper

Kommunen har valt att sälja av det nya verksamhetsområdet i etapper. Dels för att skapa en långsiktig trygghet för företagare genom att tilldela redan nu trots att möjlig byggstart ligger ett tag fram i tiden och dels för att även ha tomter att erbjuda framöver.

Etapp 1: 21 tomter tilldelas under vår/sommar 2021 - Klart
Etapp 2: Gråmarkerade tomter, enligt tomtindelningskarta, sparas. Datum för påbörjande av tilldelning ej bestämt
Restaurang: Grönmarkerade tomter, enligt tomtindelningskarta, är avsedda att först etablera en lunchrestaurang inom området innan resterande yta kan tilldelas

Intresseanmälan

En utvärderingsgrupp bedömer om ett företags intresseanmälan är förenlig med kraven som ställs i kommunens antagna detaljplan, kriterier som projektidé, tidigare erfarenheter, ekonomisk kalkyl, tidplan och ev. samarbetspartners samt företagarens ekonomiska stabilitet. En hög gestaltning på kommande byggnation ser kommunen som ett stort plus.

Utöver ovan kriterier kommer det även att finnas en urvalsstrategi där man tittar på:

Efter att den tillsatta utvärderingsgruppen har gjort en bedömning kommer kommunen erbjuda företagare möjlighet att teckna ett optionsavtal där 5 % av slutgiltig köpesumma ska erläggas.

Försäljning av etapp 1 är slutförd men kommunen tar tacksamt emot intresseanmälningar för kommande etapp 2. Intresseanmälan skickas in via e-tjänsten: Intresseanmälan Verksamhetsområde

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Projektledare: Per Andersson
Telefon 040-425181
E-post per.andersson02@vellinge.se

Näringslivchef: Annica Carlstedt
Telefon 040-63 54 224
E-post annica.carlstedt@vellinge.se

Senast uppdaterad:
2 mars 2023 15:45