Hoppa till innehåll

Väg- och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun är en av de kommuner i landet som satsat på att låta vägföreningar sköta en stor del av gatu- och vägnätet. I kommunen är 450 km enskilda vägar, 142 km kommunalt vägnät och 213 km statligt vägnät.

Självservice

Bidrag till gator, vägar, grönytor och lekplatser

I Vellinge får 107 samfällighetsföreningar bidrag från kommunen. Det finns 22 föreningar med stadsbidrag och 19 utfartsvägar är berättigade till bidrag.

Ansökan om bidrag görs via e-tjänsten nedan. Innan du påbörjar e-tjänsten, se till att läsa igenom alla regler noggrant i länkarna som du hittar under relaterade dokument på denna sidan.

Årligt bidrag - årsredovisning (e-tjänst)

Den enskilde väghållaren, som kan vara en vägförening, samfällighetsförening eller liknande, ansvarar för vägunderhållet och underhåll av grönytor och lekplatser.

Mindre föreningar behöver inte vara juridiskt bildade för att kunna få bidrag. Minimikrav är att det finns ordförande och kassör, som kan redovisa för kommunen att erhållet bidrag använts till vägunderhåll och underhåll av grönytor och lekplatser.

Nybildade samfällighetsföreningar eller befintliga med ändrad väglängd, ytor och/eller nya lekplatser behöver genomföra en nyansökan, den görs via e-tjänsten nedan.

Samfällighetsförening - bidrag - nyansökan (e-tjänst)

Tekniska enheten, som är kommunens verkställande organ i dessa frågor, administrerar och kontrollerar verksamheten.

Bidragsberättigade vägar, grönytor och lekplatser ska vara öppna för allmänheten och vara med i samfällighetsföreningens förrättning.

Investeringsbidrag kan sökas för nya lekredskap via e-tjänsten nedan. Bidrag utgår för inköp och montering av lekredskap med högst hälften av kostnaden, upp till ett maxbelopp.

Samfällighetsförening - investering lekplats - bidragsansökan (e-tjänst)

Belopp och utbetalning

Kommunalt bidrag utgår med belopp per meter väg, per kvadratmeter grönyta och för liten respektive stor lekplats. Läs mer om bidragsbeloppen under relaterat material längst ner på denna sida.

Utbetalning av årliga bidraget görs under en av följande tre perioder beroende på inkomna handlingar:

Kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter till vägföreningar och samfällighetsföreningar i föreningsregistret här nedanför. Via registret kan vägföreningar och samfällighetsföreningar även kostnadsfritt boka lokal hos kommunen för årsmöten och större informationsmöten.

Föreningsregister - vellinge.se

Ändrade uppgifter om din förening

Om det sker förändringar så att uppgifterna om er samfällighetsförening behöver uppdateras, exempelvis vid ändrade bankuppgifter eller ny ordförande. Glöm inte att anmäla ändringarna till Vellinge kommun via e-tjänsten nedan.

Samhällighetsförening - meddela ändrade uppgifter (e-tjänst)

Anmäl ändringarna även till

Lantmäteriet om ni är förrättade. Telefonnummer 0176-766 50 eller via mejl, sfr@lm.se

Trafikverket om ni får statsbidrag. Telefonnummer 0771-921 921.

REV (Riksförbundet för enskilda vägar) logga in på REV hemsida för att komma vidare till rubriken "Föreningsuppgifter".

Ansöka om bidrag från Trafikverket

På Trafikverkets webbplats kan du ansöka om bidrag för drift av enskild väg eller till ett trafiksäkerhetsprojekt. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Bidrag för enskild väg - trafikverket.se

Utredning av vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun har gjort en utredning av alternativa driftsformer och andra metoder för att stödja vägsamhällighetsföreningarna i framtiden. Utredningen ger också förslag till riktlinjer för huvudmannaskap i nya detaljplaner. Utredningen hittar du under relaterade dokument på denna sidan.

Naturvård - information till samfälligheter

Stora delar av kommunens naturmark återfinns på mark som ägs av samfälligheter och vägföreningar. Denna mark fungerar som livsrum och spridningskorridorer för en rad olika djur och växter. Genom en naturvårdsinriktad skötsel kan samfälld mark skötas så att den biologiska mångfalden bevaras samtidigt som marken behåller sina estetiska och rekreativa värden. Dokumentet "Information till samfälligheter i Vellinge kommun", finns bland relaterade dokument, riktar sig till er som är medlemmar i kommunens samfälligheter och vägföreningar och är nyfikna på olika naturvårdsåtgärder. Åtgärderna i dokumentet ska ses som förslag och information till frivilliga åtgärder. För mer information går det bra att kontakta Vellinge kommuns miljöstrateg, Camilla Wadlund via Vellinge Direkt.

Senast uppdaterad:
20 januari 2023 12:14