Väg- och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun är en av de kommuner i landet som satsat på att låta vägföreningar sköta en stor del av gatu- och vägnätet. I kommunen är 400 km enskilda vägar, 199 km kommunalt vägnät och 210 km statligt vägnät.

Kontaktuppgifter till vägföreningar

För att hitta kontaktuppgifter till vägföreningar gå in i föreningsregistret.

Här kommer du till registret

Bidrag till gator och vägar

I Vellinge får 99 samfällighetsföreningar bidrag från kommunen. Det finns 22 föreningar med stadsbidrag och 19 utfartsvägar är berättigade till bidrag.

Den enskilde väghållaren, som kan vara en vägförening, vägsamfällighet eller liknande, ansvarar för vägunderhållet enligt de regler och bestämmelser som finns.

Mindre föreningar behöver inte vara juridiskt bildade för att kunna få vägbidrag. Minimikrav är att det finns ordförande och kassör, som kan redovisa för kommunen att erhållet bidrag använts till vägunderhåll.

Tekniska avdelningen, som är kommunens verkställande organ i vägfrågor administrerar och kontrollerar denna verksamhet. Samtliga vägföreningar äger rätt att utan extra kostnad hålla årsmöte och större informationsmöten i kommunens lokaler.

Belopp och utbetalning

Kommunalt bidrag utgår med belopp per meter väg, se närmre i tabellen nedan.

Nedanstående bidragsbelopp gäller fr.o.m. 2019-01-01

Vägförening
inom planlagt eller tätbebyggt område

vägbredd < 6m

vägbredd > 6m

17, 20 kr per meter väg

25,80 kr per meter väg

Vägförening utanför
planlagd eller tättbebyggt område

låg utnyttjandegrad

hög utnyttjandegrad

10,33 kr per meter väg

12, 40 kronor per meter väg

Enskilda utfartsvägar
bidrag för längd utöver
de första 200 meterna
7, 94 kr per meter väg

Vägsamfälligheter utan statsbidrag och vägföreningar utanför planlagda eller tättbebyggda områden delas upp i två bidragskategorier beroende på vägens utnyttjande.

Väg som är berättigad till Statsbidrag får kommunalt bidrag till underhåll med ett belopp, som motsvarar skillnaden mellan Trafikverkets underhållskostnad och erhållet statsbidrag, dock högst det belopp som skulle ha utgått om vägen inte haft statsbidrag.

Indexreglering av bidragsbeloppen kan ske. Detta bestäms av avdelningen för medborgarservice i samband med budgetberedning och med hänsyn till budgeterat belopp.

Utbetalning av årliga bidrag sker under första kvartalet. En ekonomisk redovisning för föregående år ska lämnas till avdelningen medborgarservice årligen. När det gäller juridiskt bildade föreningar ska redovisningen bestå av årsberättelse och revisionsberättelse.

Ansökan

Ansökan om bidrag skickas till kommunen via e-post och ska ha inkommit senast i juli månad för att bidrag ska kunna betalas ut nästkommande kalenderår. När bidrag erhållits första gången så är uppgifter om föreningen registrerade och behöver inte förnyas förrän avdelningen för medborgarservice begär det. Ansökan kan behöva kompletteras om det sker förändringar av förutsättningarna för bidrag.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

Du kan läsa mer i skriften nedan under relaterat innehåll om regler och bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gator och vägar.

Ansöka om bidrag från Trafikverket

På Trafikverkets webbplats kan du ansöka om bidrag för drift av enskild väg eller till ett trafiksäkerhetsprojekt.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Utredning av vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun har gjort en utredning av alternativa driftsformer och andra metoder för att stödja vägsamhällighetsföreningarna i framtiden. Utredningen ger också förslag till riktlinjer för huvudmannaskap i nya detaljplaner. Läs mer i dokumentet nedan.

Publicerad:
3 juli, 2018