Hoppa till innehåll

Väg- och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun är en av de kommuner i landet som satsat på att låta vägföreningar sköta en stor del av gatu- och vägnätet. I kommunen är 450 km enskilda vägar, 142 km kommunalt vägnät och 213 km statligt vägnät.

Självservice

Kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter till vägföreningar och samfälligheter i föreningsregistret här nedanför.

Via registret kan vägföreningar och samfälligheter även kostnadsfritt boka kommunens lokaler för årsmöten och större informationsmöten.

Här kommer du till registret

Bidrag till gator, vägar, grönytor och lekplatser

I Vellinge får 107 samfällighetsföreningar bidrag från kommunen. Det finns 22 föreningar med stadsbidrag och 19 utfartsvägar är berättigade till bidrag.

Den enskilde väghållaren, som kan vara en vägförening, samfällighet eller liknande, ansvarar för vägunderhållet och underhåll av grönytor och lekplatser.

Mindre föreningar behöver inte vara juridiskt bildade för att kunna få bidrag. Minimikrav är att det finns ordförande och kassör, som kan redovisa för kommunen att erhållet bidrag använts till vägunderhåll och/eller underhåll av grönytor och lekplatser.

Tekniska enheten, som är kommunens verkställande organ i dessa frågor, administrerar och kontrollerar verksamheten.

Bidragsberättigade vägar, grönytor och lekplatser ska vara öppna för allmänheten och vara med i samfällighetens förrättning.

Investeringsbidrag kan sökas för nya lekredskap. Bidrag utgår för inköp och montering av lekredskap med högst hälften av kostnaden, upp till ett maxbelopp.

Ansökan

Ansökan om bidrag görs via e-tjänster längs upp här på sidan. Innan du gör din ansökan, se till att läsa igenom alla regler noggrant i länkarna under relaterade dokument längst ner här på sidan.

Belopp och utbetalning

Kommunalt bidrag utgår med belopp per meter väg, per kvadratmeter grönyta och för liten och stor lekplats. Läs mer om bidragsbeloppen i filen Vägbidrag 2020, under relaterat material längst ner på denna sida.

Utbetalning av årliga bidraget görs vid ett av följande tre perioder beroende på inkomna handlingar:

Adressändring för din förening

Om det sker förändringar så att uppgifterna om er förening behöver uppdateras, glöm inte att anmäla ändringarna till:

Vellinge kommun om ni får kommunalt bidrag.

Lantmäteriet om ni är förrättade. Telefonnummer 0771-63 63 63 eller via Lantmäteriets hemsida: Lantmäteriets ändringsanmälan

Trafikverket om ni får statsbidrag. Telefonnummer 0771-921 921.

REV (Riksförbundet för enskilda vägar) skicka e-post till kansliet@revriks.se. eller logga in på REV hemsida för att komma vidare till rubriken "Föreningsuppgifter".

Ansöka om bidrag från Trafikverket

På Trafikverkets webbplats kan du ansöka om bidrag för drift av enskild väg eller till ett trafiksäkerhetsprojekt.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Utredning av vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun har gjort en utredning av alternativa driftsformer och andra metoder för att stödja vägsamhällighetsföreningarna i framtiden. Utredningen ger också förslag till riktlinjer för huvudmannaskap i nya detaljplaner. Läs mer i dokumentet nedan.

Publicerad:
3 juli, 2018
Senast uppdaterad:
8 september, 2020