Hoppa till innehåll

Väg- och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun är en av de kommuner i landet som satsat på att låta vägföreningar sköta en stor del av gatu- och vägnätet. I kommunen är 450 km enskilda vägar, 142 km kommunalt vägnät och 213 km statligt vägnät.

Självservice

Bidrag till gator, vägar, grönytor och lekplatser

I Vellinge får 107 samfällighetsföreningar bidrag från kommunen. Det finns 22 föreningar med stadsbidrag och 19 utfartsvägar är berättigade till bidrag.

Ansökan om bidrag görs via e-tjänsten högst upp på sidan. Innan du påbörjar e-tjänsten, se till att läsa igenom alla regler noggrant i länkarna som du hittar under relaterade dokument på denna sidan.

Den enskilde väghållaren, som kan vara en vägförening, samfällighetsförening eller liknande, ansvarar för vägunderhållet och underhåll av grönytor och lekplatser.

Mindre föreningar behöver inte vara juridiskt bildade för att kunna få bidrag. Minimikrav är att det finns ordförande och kassör, som kan redovisa för kommunen att erhållet bidrag använts till vägunderhåll och underhåll av grönytor och lekplatser.

Nybildade samfällighetsföreningar eller befintliga med ändrad väglängd, ytor och/eller nya lekplatser behöver genomföra en nyansökan, den görs via kommunens e-tjänst.

Samfällighetsförening - nyansökan (e-tjänst)

Tekniska enheten, som är kommunens verkställande organ i dessa frågor, administrerar och kontrollerar verksamheten.

Bidragsberättigade vägar, grönytor och lekplatser ska vara öppna för allmänheten och vara med i samfällighetsföreningens förrättning.

Investeringsbidrag kan sökas för nya lekredskap via e-tjänsten nedan. Bidrag utgår för inköp och montering av lekredskap med högst hälften av kostnaden, upp till ett maxbelopp.

Belopp och utbetalning

Kommunalt bidrag utgår med belopp per meter väg, per kvadratmeter grönyta och för liten respektive stor lekplats.

Utbetalning av årliga bidraget görs under en av följande tre perioder beroende på inkomna handlingar:

  • 1 januari – 30 april
  • 1 maj – 31 augusti
  • 1 sep – 31 december
Bidrag Belopp
Vägförening inom planlagt eller tätbebyggt område - vägbredd < 6m, per meter väg 24,50 kronor
Vägförening inom planlagt eller tätbebyggt område - vägbredd > 6m, per meter väg 32,25 kronor
Vägförening utanför planlagt eller tätbebyggt område -
låg nyttjandegrad, per meter väg
12,91 kronor
Vägförening utanför planlagt eller tätbebyggt område -
hög nyttjandegrad, per meter väg
15,50 kronor
För körbara gång- och cykelvägar, per meter väg 9,93 kronor
Enskilda utfartsvägar - bidrag utöver de första 200m, per meter väg 9,93 kronor
Bruksgräsmatta, per m² 1,00 kronor
Långgräsytor, per m² 0,14 kronor
Buskage, per m² 1,00 kronor
Naturmark, per m² 0,14 kronor
Liten lekplats 4 000 kronor
Stor lekplats 6 000 kronor
Bidrag för investering i lekplatser, liten lekplats 50 000 kronor
Bidrag för investering i lekplatser, stor lekplats 75 000 kronor
Kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter till vägföreningar och samfällighetsföreningar i föreningsregistret högst upp på sidan. Via registret kan vägföreningar och samfällighetsföreningar även kostnadsfritt boka lokal hos kommunen för årsmöten och större informationsmöten.

Ändrade uppgifter om din förening

Om det sker förändringar så att uppgifterna om er samfällighetsförening behöver uppdateras, exempelvis vid ändrade bankuppgifter eller ny ordförande, glöm inte att anmäla ändringarna till Vellinge kommun via e-tjänsten högst upp på sidan.

Anmäl även till Lantmäteriet om ni är förrättade, 0176-766 50 eller sfr@lm.se, Trafikverket om ni får statsbidrag, 0771-921 921, REV (Riksförbundet för enskilda vägar) logga in på deras hemsidan via länken nedan för att komma vidare till rubriken "Föreningsuppgifter".

Medlemssidor - revriks.se

Ansöka om bidrag från Trafikverket

På Trafikverkets webbplats kan du ansöka om bidrag för drift av enskild väg eller till ett trafiksäkerhetsprojekt. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Utredning av vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun har gjort en utredning av alternativa driftsformer och andra metoder för att stödja vägsamhällighetsföreningarna i framtiden. Utredningen ger också förslag till riktlinjer för huvudmannaskap i nya detaljplaner. Utredningen hittar du under relaterade dokument på denna sidan.

Naturvård - information till samfälligheter

Stora delar av kommunens naturmark återfinns på mark som ägs av samfälligheter och vägföreningar. Denna mark fungerar som livsrum och spridningskorridorer för en rad olika djur och växter. Genom en naturvårdsinriktad skötsel kan samfälld mark skötas så att den biologiska mångfalden bevaras samtidigt som marken behåller sina estetiska och rekreativa värden. Dokumentet "Information till samfälligheter i Vellinge kommun", finns bland relaterade dokument, riktar sig till er som är medlemmar i kommunens samfälligheter och vägföreningar och är nyfikna på olika naturvårdsåtgärder. Åtgärderna i dokumentet ska ses som förslag och information till frivilliga åtgärder. För mer information går det bra att kontakta Vellinge kommuns miljöstrateg, Camilla Wadlund via Vellinge Direkt.

Reglering av trafiken på enskilda vägar

Ägaren av en enskild väg, exempelvis en vägförening eller samfällighetsförening, kan inom snäva gränser reglera trafiken på den eller de vägar/gator som man förvaltar. De åtgärder som enskild vägs ägare självständigt får besluta, bekosta och ansvara för framgår av dokumentet längst ner på sidan.

Senast uppdaterad:
29 maj 2024 08:18