Hoppa till innehåll

Djurhållning inom detajplanelagt område

Djurhållning ska ske på ett sådant sätt att djuren mår bra, och så att det inte leder till att det uppstår störningar och olägenheter för människor i omgivningen.

Självservice

För att minska risken för störning måste du ha tillstånd från miljöenheten för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område.

Djur som det krävs tillstånd för är:

Bestämmelserna om djur inom detaljplanerat område finns i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Vellinge kommun. För att minimera störningar för omgivningen är tillståndet ofta förenat med villkor. Du söker tillstånd via vår e-tjänst ovan.

Till ansökan ska bifogas:

Grannarnas synpunkter kommer inhämtas av miljöenheten om det inte bifogas anmälan, vilket förlänger handläggningstiden.

Avgift

Vid anmälan tas en avgift om 2 300 kronor ut för handläggning och administration enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Vellinge kommun.

Djurskydd

Det övergripande målet med djurskyddsarbetet är att alla djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 13:59