Hoppa till innehåll

Klagomål miljö, hälsa och livsmedel

Blir du störd av något i din inomhusmiljö eller något annat som kan påverka din hälsa eller miljön, eller om du är missnöjd med något som rör livsmedel, ska du i första hand ta upp det med den som orsakar störningen. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till miljöenheten.

Självservice

En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, trafikbuller, industribuller, dålig inomhusmiljö (fukt, mögel, temperatur, radon, buller, ventilation) eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur. Det kan också vara bristfällig hygien i en livsmedelslokal, läs mer om livsmedel nedan.

Vänd dig i första hand till den som orsakar störningen och framför ditt klagomål. Kom ihåg att den störning eller olägenhet som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljö i miljöbalkens mening. Detta innebär att störningen inte kan vara tillfällig eller ringa. Den ska även vara pågående och inte ha upphört.

Din anmälan

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet. Anmälan bör göras under självservice ovan för att underlätta registreringen och handläggandet av ärendet. Fyll i så utförligt som möjligt.

Hur en anmälan hanteras

Miljöenheten gör en bedömning av din anmälan. Om det bedöms att en olägenhet, störning eller olovlighet föreligger underrättar vi verksamhetsutövaren/fastighetsägaren om din anmälan och ber denne yttra sig över uppgifterna. Om klagomålet är befogat görs eventuellt en inspektion och krav kan komma att ställas på verksamhetsutövaren/fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Anmälan blir allmän handling

När en anmälan kommit in till oss blir det en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa allt som står i anmälan, inklusive namn och kontaktuppgifter till den som gjort anmälan.

Klagomål livsmedel

Som konsument ska du kunna lita på att de livsmedel du införskaffar är säkra och redliga. Om du är missnöjd med ett livsmedel eller har klagomål på livsmedelshanteringen i exempelvis en restaurang eller butik, utan att ha blivit sjuk, ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljöenheten. Vi gör då en utredning och behöver uppgifter om:

Om ditt missnöje avser en specifik livsmedelsprodukt behöver vi uppgifter om:

Om du misstänker att du har blivit sjuk av något livsmedel, kan du läsa om matförgiftning på länken nedan.

Matförgiftning - vellinge.se

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 14:24