Hoppa till innehåll

Buller

Det är sällan tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan till exempel vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter samt hörselskador som tinnitus.

Självservice

Buller som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken. Miljöenheten är ansvarig för tillsyn utifrån reglerna i miljöbalken. Om du känner dig störd av buller ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar ljudet och i andra hand kontakta miljöenheten.

Om man är störd av tillfälligt oväsen, som till exempel hög musik från grannar, så räknas inte sådant buller som en fråga för miljöenheten utan som ett fall för polisen.

Riktvärden

Vid tillsyn och klagomålsärenden med mera tillämpar miljöenheten riktvärden för buller, som bygger på nationella vägledningar från Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten samt rättspraxis. Det är alltid verksamhetsutövaren, det vill säga den som ger upphov till buller, som ansvarar för att bullerriktvärden inte överskrids genom sin egenkontroll. Vid mätningar av buller bör dessa utföras enligt vedertagen mätstandard.

Utomhus

För industrier och andra verksamheter samt för värmepumpar, restauranger med mera bör följande riktvärden för buller inte överskridas (frifältsvärden):

Nivåerna ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad, vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

Utöver ovanstående gäller:

För buller från väg- och järnvägstrafik regleras riktvärdena för nybyggnation i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Följande frifältsvärden som ett medelvärde per dygn under ett år bör inte överskridas:

För befintliga vägar och järnvägar bör 65 dBA ekvivalent ljudnivå som frifältsvärde för ett medeldygn inte överskridas vid bostäder.

Inomhus

Vid bedömning om olägenhet för människors hälsa tillämpas följande riktvärden:

I vissa fall kan lågfrekvent buller ge upphov till störningar. Vid lågfrekvent buller kan en tersbandsmätning behöva göras.

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 10:45