Hoppa till innehåll

Ordlista för vatten och avlopp

Här hittar du vanliga förkortningar, ord och termer inom vatten och avlopp (VA).

A-B

ABVA - Allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen samt information till fastighetsägare.

Allmän vatten- och avloppsanläggning - En VA-anläggning över vilket en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande, och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).

Anläggningsavgift - Engångsavgift som fastighetsägaren betalar för rätten att ansluta sig till den allmänna VA- anläggningen. Anläggningsavgiften varierar beroende på vilka ändamål (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) fastigheten har möjlighet att ansluta till, ytan på fastigheten, antal lägenheter samt tomtstorleken. Vid förändringar på fastigheten kan ytterligare anläggningsavgift komma att faktureras

Anslutningsavgift - Se Anläggningsavgift.

Avlopp - Samlingsbegrepp för spillvatten och dagvatten.

Avluftning - Rör som dras upp över husets nock för att tillföra luft till avloppsystemet för att förhindra tryckförändringar och dålig lukt.

Backventil - En backventil släpper fram vatten i ett rörsystem enbart i en riktning. Exempelvis kan den skydda mot inträngande vatten i källaren.

BDT-vatten - Bad-, disk- och tvättvatten från hushåll.

Brukningsavgift - Återkommande avgift för användandet av en VA-anläggning. Brukningsavgiften har en fast och en rörlig del som till stor del beror på vattenförbrukningen. Avgiften täcker drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften faktureras normalt kvartalsvis.

Bräddning - En bräddning är ett utsläpp av avloppsvatten som beror på att ledningsnätet är överbelastat. Detta kan bero på till exempel stora mängder regn och om vattenmängden är större än vad nätet klarar av. Bräddning kan vara nödvändig för att minska risken för skador på t.ex. enskild fastighet.

D-E

Dagvatten - Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, till skillnad från exempelvis grundvatten som rinner i marken och ytvatten som inte är tillfälligt, det vill säga naturliga sjöar och vattendrag. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is. Dagvatten får ej kopplas till spillvattenledning.

Dagvattenavgift - Avgift som VA-huvudmannen tar ut för att omhänderta och avleda dagvatten.

Dricksvatten - Vatten som vi kan dricka direkt ur kranen. Klassas som livsmedel av livsmedelsverket.

Dränering - Diken/rör för att leda bort grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis från tomt eller väg.

Dränvatten - Vatten som kommer från dränering i t ex husgrund eller tomt. Får ej ledas till spillvattenledning.

Enskild vatten- och avloppsanläggning - Ja,En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning.

F-I

Fastighetsägare -Den som äger en fastighet. Enligt vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttshavare. Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.

Frostfritt - Det djup där vatten och avloppsledningar läggs i mark utan att frysa sönder vid tjäle. I södra Skåne är det ca 1,1 m i grönyta.

Förbindelsepunkt - Den punkt som upprättas av VA-huvudmannen för att fastigheten ska kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Punkten anläggs fysiskt i form av en ventil eller brunn. Vellinge kommun ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Ledningen in på fastigheten, den s.k. servisledningen, ansvarar fastighetsägaren för. I samband med att förbindelsepunktens läge planeras samråder Vellinge kommun om läget med fastighetsägaren. Fastighetsägarens synpunkter beaktas, men det är i slutändan huvudmannen som bestämmer förbindelsepunktens läge.

Garnityr - Den stång som går från den nedgrävda ventilen upp till marknivå och avslutas i betäckningen.

Grundvatten - Grundvatten är vatten i den del av jorden eller berggrunden där alla hålrum är helt vattenfyllda.

Huvudledning - Ledning av grövre dimension som leder vatten till eller från ett större antal abonnenter/byggnader.

Infiltration - Vatten som sakta rinner genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager eller dagvatten som infiltreras genom stenkista på en fastighet.

L-R

Ledningsnät - VA-ledningar som är sammankopplade med varandra.

Ledningsrätt - Rättighet att lägga ner och bibehålla och underhålla VA-ledningar på annans fastighet.

LTA - Lätt tryckavlopp innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar sitt avlopp in i den trycksatta huvudstammen. Detta skiljer sig från självfall då vattnet rinner till huvudstammen utan föregående pumpning. Om ett område byggs ut med LTA får fastigheten en LTA-enhet med pump.

LTA-pump - LTA-pumpen sitter i LTA-enheten och pumpar spillvattnet vidare till huvudledningen. Pumpen matas med el från den enskilda fastigheten.

LTA-enheten - tank som samlar upp spillvatten från fastigheten med tillhörande LTA-pump som installeras på fastigheten.

LOD - Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Används bland annat för att ta hand om dagvatten inom tomt. Det kan göras genom att t.ex. avleda till en stenkista för infiltration. LOD minskar risken för större översvämningar i samband med skyfall eller kraftig snösmältning.

Markvatten - Markvatten är vatten som finns under markytan men över grundvattenytan. Till exempel kan dagvatten sjunka ner i jorden och då bli markvatten, för att sedan när det sjunkit ner till grundvattenytan övergå till att vara grundvatten.

Pumpstation - Pumpstationer finns på många platser i kommunen och har till uppgift att pumpa vatten vidare. Vellinge kommun ansvarar för drygt 110 pumpstationer.

Recipient - Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten.

S-T

Samfällighet - Sammanslutning av fastigheter som t.ex. har en gemensam rätt till mark eller har ett gemensamt ansvar för utförande och drift av en gemensamhetsanläggning.

Servis - Inte att förväxla med service. Servis är en ledning från Vellinge kommuns huvudledning fram till den enskilde fastighetsägarens hus. Vellinge kommun bygger en servisavsättning fram till förbindelsepunkt, ofta i form av ventil eller brunn. Från förbindelsepunkten fram till huset ansvarar fastighetsägaren för anläggande samt drift och underhåll av sin servisledning.

Servisventil - Används för att stänga vattnet till din fastighet. Den får endast öppnas och stängas av Vellinge kommuns personal.

Servitut - Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare och ett officialservitut bildas genom beslut från Lantmäteriet.

Självfallsledning - Ledning där spill-/dagvattnet leds vidare med hjälp av gravitation.

Spillvatten - Förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggningar och dylikt. Hushållsspillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, disk- och tvättmaskiner och liknande.

Spygatt - Brunn för avledning av dagvatten. Ofta illa placerad i utvändiga källartrappor. En riskkonstruktion som bör ses över av fastighetsägaren.

Trekammarbrunn - Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom tre kammare. Tyngre partiklar sedimenteras i brunnen. Resterande vatten leds ofta vidare till en infiltration. Vanlig lösning för vid enskilda avlopp.

Tvåkammarbrunn - Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom två kammare. Se trekammarbrunn, men sämre avskiljning av tyngre partiklar.

Tryckledning - Trycksatt ledning där vattnet pumpas för att förflyttas. Jämför självfallsledning.

V-X

VA - Förkortning för Vatten och Avlopp

VA-installation - Ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en allmän VA-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en allmän VA-anläggning.

VA-huvudman - Organisation som juridiskt och ekonomiskt ansvarar för VA-verksamheten i respektive kommun.

VA-kollektiv - Alla anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

VA-taxa - Är ett regelverk i form av en prislista antagen av kommunfullmäktige. VA-taxan reglerar VA-avgifterna.

VA-anläggning - En anläggning som har till ändamål att tillgodose behovet av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisavsättningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet. VA-huvudmannen ansvarar för den allmänna VA-anläggningen.

Vattenmätare - Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning av inkommande kallvatten, om inte VA-huvudmannen bestämmer annat. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av VA-huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Vattenmätaren ingår i den allmänna VA-anläggningen.

Vattenmätarkonsol - Anordning för att fästa vattenmätare på vägg.

Vattentjänstlagen - Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster kallas vattentjänstlagen och reglerar förhållandet mellan kommunen, huvudmannen och brukaren.

Verksamhetsområde - Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen.

Xylem - Leverantör av LTA-enhet och LTA-pump.

Publicerad:
15 februari, 2024