Hoppa till innehåll

Välkommen att skapa din anmälan

Skickar ditt ärende...

Personuppgiftsincident - anmälan

Vilken typ av incident gäller anmälan?
Välj
Vad har du för roll?
Välj
Dina uppgifter
Vill du uppge en annan kontaktperson i detta ärende?
Välj
Kontaktperson
Information kring personuppgiftsansvar
Har incidenten inträffat hos anlitade underbiträde?
Datum och klockslag

Tidpunkt för händelse

Tidpunkt för upptäckt

Om personuppgiftsincidenten
Vad har hänt vid incidenten?

Omfattning

Uppskatta antalet individer som påverkats
Uppskatta antalet registrerade personuppgifter 

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, foto på personer, ljudinspelningar. Oavsett om en personuppgift såsom t ex namn förekommer flera gånger då flera individer har drabbats så räknas det som en personuppgift.

Var inträffade incidenten?
Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?
Vilken kategori av personuppgifter rör det sig om?

Markera alla alternativ som gäller.
Under varje alternativ står exempel på uppgifter tillhörande respektive kategori.


 • Identifierande information (för- och efternamn)
 • Kontaktinformation (e-post, telefonnummer)
 • Födelsedatum
 • Officiella dokument (personuppgifter som är allmän handling)

 • Personnummer
 • Ekonomisk information (löneuppgifter, uppgifter om lån)
 • Värderande uppgifter (bedömningar, omdömen, betyg, provresultat)
 • Uppgifter om brott
 • Lokaliseringsuppgifter (uppgifter om den geografiska positionen)
 • Kommunikationsloggar (händelsestatus)
 • Metadata om kommunikation (beskrivning av innehåll)

 • Hälsa (allergi, sjukskrivning)
 • Ras eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i fackförening
 • Sexualliv eller sexuell läggning
 • Genetiska och biometriska uppgifter
 • Uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
Var personuppgifterna krypterade?
Är det sannolikt att incidenten medfört en risk för de registrerades fri- och rättigheter?

Att riskera de registrerades fri- och rättigheter kan till exempel vara att de förlorar kontrollen över sina uppgifter, att rättigheter inskränks, att de utsätts för diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, finansiell förlust, skadlig ryktesspridning och brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

Information: En anmälan kommer göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Information: Incidenten ska enbart dokumenteras internt

Konsekvenser
Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?
Åtgärder

Beskriv vilka åtgärder ni vidtagit eller avser att vidta för att lösa problem, förebygga eller mildra effekterna av incidenten. Vänligen ange datum och tid när åtgärden/åtgärderna har satts in eller kommer att sättas in

Information till de registrerade
Har ni informerat de registrerade om personuppgiftsincidenten?
Kommer ni att informera registrerade om personuppgiftsincidenten?
Motivera varför ni inte informerat den registrerade