Hoppa till innehåll

Stads- och bymiljöprogram för levande centrum

Vellinge kommun bedriver ett aktivt arbete med att lyfta kommunens offentliga miljöer genom stads- och bymiljöprogram. Kommunens offentliga platser ska vara trevliga historiska stadsmiljöer med småskalig atmosfär som erbjuder attraktiva mötesplatser och stråk.

Utvecklingsprogram för levande centrum

Stads- och bymiljöprogram för levande centrum är en del av kommunens utvecklingssatsning för att stärka den offentliga miljön och framförallt de lokala centrumen i kommunen. Stads- och bymiljöprogrammen redovisar en tydlig målbild för hur vi kan skapa mer levande, användbara och attraktivare allmänna stadsrum och stråk i och till våra centrum och byar. Målet är att skapa attraktiva mötesplatser som gynnar handeln, möten och vardagslivet i våra orter. Det finns stadsmiljöprogram för Vellinge centrum, Höllvikens centrum, Skanörs centrum (inklusive hamnen) och Falsterbos stadskärna samt ett bymiljöprogram för Västra Ingelstad. Stads- och bymiljöprogrammen består av målbilder, analys, strukturplaner och fördjupade idéskisser på utformning.

Strategisk inriktning för stads- och bymiljöns utformning

Stads- och bymiljöprogrammen är ett strategiskt dokument som utgår från de stora strukturerna och centrumet/byns övergripande karaktär. Strukturplanen beskriver vilka platser/områden och stråk som ska prioriteras för att göra dessa mer attraktiva. Vellinge kommun har även ”zoomat in” på vissa områden och redovisar här mer detaljerade konkreta åtgärder. Detaljnivå behövs för att belysa och ge exempel på hur detaljer tillsammans bidrar till helhet. Till exempel beskrivs vad som ska rensas bort och rättas till, som exempelvis att se över befintliga markbeläggningar, skötsel av grönytor, färgsättning, ljussättning, skyltar och möblering för att skapa ordning och lugn i stadsrummet.

Framtagna genom dialog och analys

Förslagen på hur centrum- och bymiljöerna ska utvecklas är framtagna genom en dialog- och analysprocess. Den har bestått av diskussioner med centrumföreningarna och medborgare på plats och i workshops för att få in förslag och tillsammans sätta rätt karaktär. Analysarbetet har bestått av att studera vilka flöden som finns, var entréerna är belägna, hur människor rör sig och var bilar och cyklar parkeras.

Fördjupning av översiktsplanen

Stads- och bymiljöprogrammen är en fördjupning av kommunens översiktsplan och ger en mer detaljerad bild av den framtida utvecklingen. I översiktsplanen identifieras just centrumen som platser som behöver mer omtanke och gestaltning för att skapa en god livsmiljö. Stads- och bymiljöprogrammen konkretiserar hur, på viket sätt och vad som ska göras först för att dessa miljöer ska vara attraktiva. Arbetet har även samlat flera aktörer som fastighetsägare, boende och handel att samverka i frågan.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:33