Hoppa till innehåll

Översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde

Vellinge kommuns havsområde är en unik naturmiljö på gränsen mellan det smala Öresund och Östersjön. Hur använder vi havet på ett hållbart sätt år 2050 och hur kan dagens värden bevaras in i framtiden? Det är frågor som en ändring av Vellinge kommuns översiktsplan svarar på.

En översiktsplan för havet

På samma sätt som på land finns det i havet massor av olika intressen som behöver avvägas mot varandra för att sträva mot en hållbar utveckling. Vellinge kommun har därför ändrat översiktsplanen för kommunens havsområde. Den handlar om havets framtida utveckling och vad kommunen har för framtidsvisioner för havet. Det är ett strategiskt planeringsdokument som syftar till att kommunen ska vara förberedd inför framtida utmaningar.

Visionen

Visionen för kommunens havsområde är att skapa livskvalitet genom att det finns en aktiv fysisk planering som möjliggör hållbar blå tillväxt utifrån de lokala förutsättningarna och behoven. Stabila ekosystem och dess nyttor är utgångspunkten för attraktiviteten i kommunens kustsamhällen. De internationellt och nationellt viktiga intressena behöver fortsatt kunna existera utan att hotas. Samtidigt finns lokala intressen och behov genom naturvärden, rekreation och lokalt förenings- och näringsliv som behöver få möjlighet att utvecklas. För att möta framtidens utmaningar med ett förändrat klimat prioriteras åtgärder som ger förutsättningar för stabila ekosystem och nya tillgångar till sand för kustskydd. Kommunens ambition är att se till havets utvecklingspotential och att besöksnäring, rekreation, energitillverkning, materialutvinning, transporter och livsmedelsproduktion sker utifrån naturens förutsättningar. Nyckeln till utveckling är samexistens och hur användningar går att kombinera utan att skada kärnvärden.

Fem strategier för framtiden

Översiktsplanens inriktning är formulerad i fem olika strategier. Strategierna driver översiktsplanen framåt genom en prioriterad inriktning om vad kommunen vill uppnå i framtiden och hur havsområdet ska utvecklas. Strategierna driver översiktsplanen framåt genom fokus på de frågor som är viktiga för kommunen. Strategierna är generellt formulerade och ger vägledning för kommande fysisk planering på olika sätt.

De fem strategierna är:

Kartan visar föreslagen mark- och vattenanvändning inom planområdet.

För att se kartan med översiktsplan för havsområdet i helskärm, klicka här.

En översiktsplan är lagstadgad i plan- och bygglagen och klarlägger de viktigaste mark- och vattenanvändningsfrågorna inklusive deras konsekvenser. Den är inte juridiskt bindande, utan endast rådgivande inför senare beslut. Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar hela kommunens yta.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
13 april 2022 17:03