Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan för Gessie kyrkby (inaktuell)

Genom Kommunfullmäktiges beslut 2024-04-22 Kf § 37 är den fördjupade översiktsplanen för Gessie kyrkby förklarad som inaktuell. Det innebär att den inte längre är vägledande för rättstillämpning av plan- och bygglagen. Delar av innehållet kommer att inarbetas i en kommande ändring av översiktsplanen.

En detaljerad syn på Gessie kyrkby

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad analys och ställningstagande för antingen ett område eller en sakfråga. Kommunen kan ta fram denna typ av översiktsplaner för att lösa mer detaljerade frågor innan detaljplan eller ändra ställningstagande i gällande översiktsplan.

Småskalig utbyggnad

Syftet med planen är bland annat att tillåta en småskalig utbyggnad av Gessie kyrkby som värnar kulturmiljö och samspelar med jordbrukslandskapet. Planen föreslår ca 15 nya stora tomter för enbostadshus. Utbyggnaden ska ske stegvis och ska anpassas till miljön.

Den kulturhistoriskt värdefulla miljön bevaras genom att skydda befintliga byggnader. Även befintlig jordbruks- och betesmark samt befintliga verksamheter ska kunna fortsätta.

I planen föreslås åtgärder för att höja trafiksäkerheten och för att minska trafikbullret. Till exempel föreslås nya gator, nya cykelvägar och en ny utformning av Gessievägen.

Observera: Genom Kommunfullmäktiges beslut 2024-04-22 Kf § 37 är den fördjupade översiktsplanen för Gessie kyrkby förklarad som inaktuell. Det innebär att den inte längre är vägledande för rättstillämpning av plan- och bygglagen. Delar av innehållet kommer att inarbetas i en kommande ändring av översiktsplanen.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
17 maj 2024 10:38