Hoppa till innehåll

Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategin är Vellinge kommuns strategi för hur de hållbara transporterna ska öka. Dokumentet anger riktningar för kommunens framtida arbete inom en mängd olika fält, med den samlade målbilden av en tryggare och mer lättillgänglig resa till fots, med cykel och med kollektivt resande.

Mobilitetsstrategi

Vellinge kommuns mobilitetsstrategi är ett strategiskt dokument som tillsammans med kommunens översiktsplan och andra strategier syftar till att bidra att utveckla kommunen i en viss önskad riktning. Mobilitet handlar om rörelse och de val vi gör när vi transporterar oss. Mobilitetsstrategins syfte är fungera som planeringsunderlag och ange förutsättningar för framtida rörelsemönster och transportsätt.

Med sikte på trygghet och mer gång-, cykel- och kollektivtrafik

Mobilitetsstrategins målsättning är att genom samhällsplanering och ett hela-resan-perspektiv skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och för att stärka gång och cykel som transportsätt. Det handlar om att lägga grunden för förändrade resvanor och ge förutsättningar till hållbara alternativ. Till år 2030 ska:

Fokusområden

För att nå målbilden om förändrade resvanor föreslås strategier inom fokusområdena samhällsplanering, beteende, infrastruktur, ny teknik och regional samverkan. Dessa är kommunövergripande och ska tillsammans bidra till måluppfyllelse om förändrad färdmedelsfördelning samt tryggare, renare och mer framkomliga miljöer.

Genomförda aktiviteter och projekt

Vellinge kommun jobbar med ett mobilitetssperspektiv i detaljplaner, vilket innebär att vi har mobilitet i åtanke, med fokus på säkra cykel- och gångvägar till och från olika kollektivtrafiknoder. Exempel på aktiviteter som har genomförts:

Framtida arbete

Mobilitetsstrategin anger den strategiska riktningen mot förändrade resvanor. Baserat på mobilitetsstrategin tar de olika nämnderna fram åtgärdsplaner och prioriterar inom sina respektive ansvarsområden. Målbilden är att tillsammans, med små och stora åtgärder, göra de hållbara transportsätten mer lättillgängliga.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
11 november 2019 12:58