Hoppa till innehåll

Vellinge Parkby

I den nordöstra delen av Vellinge tätort, mellan Asklunda och Södra Åkarps Kyrkoväg, växer den helt nya stadsdelen Vellinge Parkby fram. Detaljplanen för området vann laga kraft den 19 maj 2022 och möjliggör för mellan 500 och 600 bostäder i friliggande villor, mer stadsmässiga radhus och flerbostadshus.

Grov- och detaljprojektering har påbörjats. Upphandling av entreprenör för byggnation av allmän platsmark sker under februari 2024. Byggstart förväntas i mars-april 2024. Exploatörerna börjar bygga på kvartersmark under senhösten 2024.

Inom området kommer det finnas lokaler för kommersiell service vid ett större centralt torgrum samt möjlighet att bedriva småskalig icke-störande verksamhet i anslutning till sin bostad. Det kommer även att finnas både grundskola och förskola. Området ägs idag av Rörsjöborg AB och byggs ut i privat regi i ett samarbete med de två bostadsutvecklingsbolagen OBOS och Nordr. Allmän plats inom området kommer att överlåtas till- och byggas ut av kommunen, liksom skolområdena belägna strax norr om det befintliga gårdscentrat mitt i området. Den gamla gårdens byggnader skyddas i detaljplanen för att kunna bevaras och utvecklas till att bli områdets centrala mötesplats.

VPby.jpg

Området byggs ut i flera etapper och utbyggnaden bedöms pågå i två decennier. De första bostäderna uppförs i den västra delen av området, närmst Hököpingevägen. Förebild för bebyggelsen är den svenska småstaden och det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder, och inspiration ska hämtas från såväl äldre som nyare exempel. Ambitionsnivån är hög vad gäller gestaltningen av både hus och offentliga miljöer inom området, vilket bland annat säkerställs genom att ett kvalitetsprogram har upprättats, som utgör en överenskommelse mellan kommun och exploatör om denna gemensamma ambitionsnivå att söka skapa en karaktärsfull småstadsmiljö.

bild 1.JPG

För mer information om de planerade bostäderna se de båda bostadsutvecklarnas hemsidor:

Vellinge parkby - nordr.se

Vellinge parkby - obos.se

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Ylber Zeqiri, projektledare
ylber.zeqiri@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
16 januari, 2023