Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Östra Grevie 8:6 med flera, norr om folkhögskolan

Syfte

Kommunstyrelsen har den 8 februari 2022 beviljat postivit planbesked och att förslag till detaljplan ska upprättas.
Området är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i skede 1 (0-20 år) i kommunens Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050, laga kraft 2013-06-27.
Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva möjligheten att planlägga för ca 51 nya bostäder, lämpliga park- och naturområden med tillhörande dagvattenhantering samt även infrastruktur som gator, gång- och cykelstråk och skolbusshållplats samt teknisk infrastruktur.

Samråd ägde rum hösten 2023.
Samrådshandlingar hiittar du till höger under den gröna punkten Samråd.

Förslaget berör samfällt område för delägarna i samfälligheten Östra Grevie S:1.

Östra Grevie 8-6.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Elin Hallström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
13 april 2023 01:06