Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Skanör 6:255 med flera, Skanörs skola

Planens syfte och innehåll

Behov finns att utöka Skanörs skola med en ny idrottshall och 75 nya skolplatser. För att möjliggöra detta krävs en ändring av gällande detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att ny detaljplan ska upprättas.

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av Skanörs skola med en ny idrottshall och 75 nya skolplatser samt att säkerställa markreservat för allmännyttiga ändamål på kvartersmark för befintligt ledningsstråk.
Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd har ägt rum och möte hölls den 22 mars i Skanörs skola.
Samrådshanlingarna hittar ni under punkten Samråd till höger.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se