Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Skanör 6:255 med flera, Skanörs skola

BESLUT OM AVSLAG

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2023 att avslå förslaget till detaljplan för Skanör 6:255 med flera, Skanörs skola.
Detta beslut är överklagat.

Illustration av ny idrottshall

Syfte

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av Skanörs skola med en ny idrottshall och 75 nya skolplatser samt att säkerställa markreservat för allmännyttiga ändamål på kvartersmark för befintligt ledningsstråk.
Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Plan- och exploateringschef Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:16