Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Skanör 6:255 med flera, Skanörs skola

Syfte

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av Skanörs skola med en ny idrottshall och 75 nya skolplatser samt att säkerställa markreservat för allmännyttiga ändamål på kvartersmark för befintligt ledningsstråk.
Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd och granskning har ägt rum.

UNDERRÄTTELSE OM ANTAGANDE

Härmed underrättas om att kommunfullmäktige avser att slutbehandla frågan om antagande den 19 december 2022.

I enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 24 § (2010:900) finns utlåtandet (sammanställning av inkomna yttranden under granskningen) och övriga handlingar i ärendet till höger under punkten Antagande.

kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
23 februari, 2022