Hoppa till innehåll

Ansökan, handläggning och beslut

All hjälp i hemmet är behovsprövad enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Det betyder att du måste ansöka om att få hjälp. Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare. Ditt hjälpbehov avgör om du blir beviljad hemtjänst.

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.

Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

När din ansökan är inkommen till biståndshandläggaren inleds utredning och ditt ärende hanteras skyndsamt. Handläggningstiden kan variera. Vi behandlar ärenden i den turordning de inkommer.

Du som redan har biståndsbeslut från kommunen och är i behov av att förändra ditt befintliga biståndsbeslut kan ansöka om detta muntligt, skriftligt eller via vår e-tjänst.

Biståndshandläggning och beslut

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Utifrån de bedömda insatserna arbetar biståndshandläggare med övergripande mål som bland annat innefattar att du ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

I Vellinge kommun arbetar biståndshandläggarna enligt kvarboendeprincipen vilket innebär att huvudinriktningen är att förstärka möjligheten till eget boende. Detta är utgångspunkten även i de fall den enskilde har omfattande behov av tillsyn, omsorg och vård. Först när behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjlighet att flytta till en särskild boendeform.

Flexibelt biståndsbeslut

I samråd med biståndshandläggare och gruppledare i hemtjänsten kan du utöka dina insatser och besök inom ramen av ditt befintliga biståndsbeslut. T.ex. om du har beviljad hjälp med att bereda lunchmåltid kan du utöka inom befintligt bistånd om du har behov av motsvarande hjälp med frukost och kvällsmat.

Förenklad handläggning

Är du 80 år och folkbokförd i Vellinge kommun har du rätt till 8 timmar serviceinsatser per hushåll och månad. Serviceinsatser innebär städ, tvätt och inköp. Du betalar avgift per utförd timme enligt Vellinge kommuns fastställda avgifter. Du ansöker om insatsen hos biståndshandläggare som beviljar biståndet utifrån förenklad handläggning.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 12:58