Hoppa till innehåll

Dina förmåner

På den här sidan kan du läsa om vilka villkor och vilka förmåner du har som anställd i Vellinge kommun.

Friskvårdsbidrag

Vellinge kommun ger ett friskvårdsbidrag med högst 2000 kronor per anställd.

Löneväxling till pension

Löneväxling innebär att du placerar en del av din lön innan skatt i en extra tjänstepension. En fördel med löneväxling är möjligheten att förbättra den framtida pensionen.

Semesterväxling

Extra ledighet i utbyte mot växling av semesterdagstillägget är en förmån som Vellinge kommun erbjuder tillsvidareanställda medarbetare där det finns möjlighet till det. Respektive chef beslutar om det är lämpligt och fattar beslut för enskild medarbetare. Så långt som det är möjligt skall en önskan om extra ledighet tillmötesgås.

Fortbildning

Fortbildning ska utgå från verksamhetens behov och samtidigt stärka och utveckla den anställdes kunskaper inom sitt eget yrkesområde.

Personalbil

Personalbil är en bil som ställs till anställds förfogande mot att denne står för samtliga kostnader förenade med innehavet i form av leasingavgift. Detta sker i form av månatliga bruttolöneavdrag från anställds lön. Avtal om personalbil omfattar 36 månader.

Arbetstidsförläggning

Som medarbetare har du möjlighet att inom givna ramar påverka förläggningen av den egna arbetstiden, till exempel via flextid och arbetstidsmodeller. Lokala avtal tecknas i dessa fall.

Företagshälsovård

Alla medarbetare har tillgång till företagshälsovård. Det finns möjlighet för medarbetaren att själv att boka ett hälsosamtal med företagssköterska utan rekvisition från chefen. Behövs sedan ytterligare insatser måste det ske via rekvisition från chefen. Vid sjukanmälan har du möjlighet till sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska. På tredje sjukfrånvarodagen kontaktas du av sjuksköterskan för fortsatt rådgivning och vägledning.

Sjukdom

Vid sjukdom får du sjuklön som utgör 80 procent av din lön under de första 14 dagarna. Den första sjukdagen är en karensdag och då får du ingen lön. Om sjukdomen fortsätter efter sjuklöneperiodens slut (14 dagar) utges sjuklön med 10 procent av lönebortfallet under högst 90 kalenderdagar förutom ersättningen från Försäkringskassan. Under sjukdag 91–360 får du som är sjukskriven kompletterande ersättning med 10 procent från AGS-KL

Föräldraledighet

Under ledighet i samband med barns födelse kan du få föräldrapenningtillägg.

Semester

Du har rätt till semester redan under det intjänade året och det finns möjlighet att ta ut viss del av semestern i timmar. Särskilda regler gäller för sparad semester. Du får spara upp till 40 semesterdagar under obegränsad tid. Som anställd i Vellinge kommun har du utökad semesterrätt: 31 dagar när du har fyllt 40 år och 32 dagar när du har fyllt 50 år.

Jour/beredskap och obekväm arbetstid

Vid jour och beredskap har du rätt till särskild ersättning. Om din ordinarie arbetstid är förlagd till obekväm arbetstid, kvällar, nätter eller helger, får du särskild ersättning för detta.

Reseersättningar, traktamente och färdtidsersättning

Vid tjänsteresor får du reseersättning och vid flerdygnsförrättning traktamente. Om du använder egen bil i det dagliga arbetet får du särskild ersättning för detta. Om du reser utanför ordinarie arbetstid till och från förrättning betalas under vissa förutsättningar färdtidsersättning.

Avtalsförsäkringar

Arbetsgivaren betalar en tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt en sjukförsäkring AGS-KL, se under sjukdom ovan.

Tjänstepension

Varje år betalar Vellinge kommun en avgift (4,5 procent av din pensionsgrundande lön) till en avgiftsbestämd pension. Du väljer själv till vilken pensions- eller fondförsäkring pengarna ska betalas. Det är också dit du vänder dig när du vill ta ut din avgiftsbestämda pension.

Arbetsgivaren avsätter tjänstepension även för de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 11:25