Hoppa till innehåll

Tjänstemannaorganisationen

Kommundirektörens roll

Kommundirektören samordnar och leder kommunförvaltningen med dess olika verksamheter och stabsfunktioner. Kommundirektör i Vellinge kommun är Charlotte Unosson.

Stabsfunktioner

Kommundirektören ansvarar för stabsfunktionerna kommunikation, IT, fastighet, ekonomi, HR, kansli, trygghet och säkerhet, nämndservice och Vellinge Direkt samt upphandling.

Kommunikation och digitalisering arbetar med kommunikationen utåt, det vill säga medborgare och andra intresserade av kommunen och dess verksamheter, och inåt mot anställda inom kommunen. Digitalisering arbetar med Digital agenda som ansvarar för kommunens e-tjänstutveckling.

IT-enheten ansvarar bland annat för kommunens IT-drift.

Kansliet arbetar med den politiska ärendehanteringen - från inkommen till arkiverad handling. Kansliet är också ansvariga för upphandlingsfrågor, juridik och valprocessen.

Vellinge Direkt arbetar med service direkt via telefon, besök och e-post.

Ekonomi arbetar med ekonomifrågor. Ekonomifunktionen är outsourcad till Serkon AB

HR (human resources), arbetar med personalfrågor. Löneadministration är outsourcad till Serkon AB.

Fastighetsenheten ansvarar för kommunägda fastigheter i balanräkningsfastighet (BR fastighet) och det helkommunägda bolaget Vellinge kommunlokal AB (VELOA). BR fastighet består av cirka 165.000 m2 skolor och förskolor och VELOA av ca 35.000 m2 äldreboende, trygghetsboende med mera. Fastighetsenheten ansvarar även för kommunens lokalförsörjning.

Trygghet och säkerhet kommunen har en trygghetssamordnare som arbetar med brottsförebyggande arbete och bevakning. Krisberedskap sker i samarbete med Trelleborgs kommun.

Verksamheter

Kommunens har fem verksamhetsavdelningar: tillväxt, miljö- och byggnad, omsorg, medborgarservice och utbildning.

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen ansvarar för tre enheter. Enheten för plan- och exploatering, Näringslivsenheten och enheten för turism.

Miljö- och byggnadsavdelningen

Miljö- och byggnadsavdelningen ansvarar för miljöenheten och bygglovenheten. Avdelningen arbetar bland annat med att främja en god byggnadskultur och boendemiljö i befintliga och nytillkomna områden med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden.

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen samordnar och svarar tillsammans med rektorerna för kommunens verksamhet inom utbildning, barnomsorg, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. I utbildningsavdelningen ingår också enheterna studie- och yrkesvägledning och elevhälsan. Kommunen är indelad i flera rektorsområden. Rektorn leder arbetet inom rektorsområdet. Rektorsområdena utgår från kommunens grundskolor , förskolor och Sundsgymnasiet.

Medborgarservice

Medborgarservice ansvarar för tre enheter.

Enheten fritid ansvarar för kommunens fältgrupp, idrottsanläggningar, fritidsgårdar samt badhuset Vanningen och badhuset i Västra Ingelstad.

Enheten kultur ansvarar för folkbiblioteken i kommunen och Falsterbo konsthall. Enheten ansvarar också för Kulturskolan, kulturgarantin för barn och unga i kommunen.

Enheten teknik ser bland annat till så att du har vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna, att kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser fungerar och är säkra att vistas på och att de allmänna platserna har belysning.

Omsorgsavdelningen

Omsorgsavdelningen är uppdelad i två delar, Vård och omsorg samt Individ-och familjeomsorgen.

Vård och omsorg

Uppdrag och utveckling
Utvecklingsdelen arbetar bland annat med kvalitets- och verksamhetsuppföljningar, upphandlingar, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Uppdragsdelen arbetar med handläggning av insatser för äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar och för dem som har rätt till insatser enligt LSS.

Kommunalt utförande
Inom denna verksamhet ryms kommunens utförare av vård och omsorg. Verksamheten innefattar Daglig verksamhet LSS, Gruppbostäder LSS, Hälso- och sjukvårdsenheten, Korttidsboende LSS och socialpsykiatrin.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen är uppdelad i tre verksamheter.
Arbete och etablering arbetar med stöd till vuxna individer och arbetsmarknadsåtgärder. Mottaget av nyanlända hanteras av Arbete och etablering. Även försörjningsstöd, stöd för missbrukare och kvinnofridssamordnare är organiserat här.
Barn och familj arbetar med stöd till barn och familjer. Här hanteras myndighetsfrågor gällande till exempel barnavårdsutredningar och ensamkommande barn. Även familjeteamet hittas under Barn och familj.
Social jour som servar flera sydskånska kommuner finns också under individ- och familjeomsorgen.

Publicerad:
5 juli, 2018