Hoppa till innehåll

Tjänstemannaorganisationen

Vellinge kommuns tjänstemannaorganisation.

Kommundirektör

Kommundirektören samordnar och leder kommunförvaltningen med dess olika verksamheter och stabsfunktioner. Kommundirektör i Vellinge kommun är Charlotte Unosson.

Verksamheter

Kommunen har tre verksamhetsavdelningar: Samhällsbyggnadsavdelningen, Utbildningsavdelningen och Omsorgsavdelningen.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen består av sex verksamheter som arbetar gemensamt för en hållbar kommun med en god livsmiljö för alla som bor, verkar och besöker Vellinge. Avdelningen ansvarar för samhällsplaneringen och den strategiska och hållbara utvecklingen. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar också för naturvård, energirådgivning och energiplanering.

Plan och bygg

Plan och bygg arbetar med planering, som exempelvis detaljplaner. Plan och bygg arbetar också med tillståndsprövning och tillsyn inom bland annat bygg och bostadsanpassning. Det är tillexempel denna enhet som arbetar med bygglov.

Miljö

Verksamheten ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn inom bland annat följande områden: tobak, alkohol, miljö och hälsoskydd.

Tekniska

Tekniska ser bland annat till så att du har vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna, att kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser fungerar och är säkra att vistas på och att de allmänna platserna har belysning.

Fritid

Enheten fritid ansvarar för kommunens fältgrupp, idrottsanläggningar, fritidsgårdar samt badhuset Vanningen och badhuset i Västra Ingelstad.

Kultur

Ansvarar för folkbiblioteken i kommunen, för kulturskolan Artisten och för kulturgarantin för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar i kommunen.

Fastighet

Fastighet ansvarar för kommunägda fastigheter genom BR Fastighet och det helkommunägda bolaget Vellinge kommunlokal AB (VELOA). Fastighetsenheten ansvarar även för kommunens lokalförsörjning. Här ligger också kommunens exploateringsverksamhet, markförvaltning samt GIS- och mätverksamhet.

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen samordnar och svarar tillsammans med rektorerna för kommunens verksamhet inom utbildning, barnomsorg, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. I utbildningsavdelningen ingår också enheterna studie- och yrkesvägledning och elevhälsan. Kommunen är indelad i flera rektorsområden. Rektorn leder arbetet inom rektorsområdet. Rektorsområdena utgår från kommunens grundskolor , förskolor och Sundsgymnasiet.

Omsorgsavdelningen

Omsorgsavdelningen är uppdelad i två delar, Vård och omsorg samt Individ-och familjeomsorgen.

Vård och omsorg

Uppdrag och utveckling
Uppdragsdelen arbetar med handläggning av insatser för äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar och för dem som har rätt till insatser enligt LSS. Utvecklingsdelen arbetar bland annat med utvecklingsarbete, kvalitets- och verksamhetsuppföljningar och systematiskt kvalitetsarbete.

Kommunalt utförande
Inom denna verksamhet ryms kommunens utförare av vård och omsorg. Verksamheten innefattar Daglig verksamhet LSS, Gruppbostäder LSS, Hälso- och sjukvårdsenheten, Korttidsboende LSS och socialpsykiatrin.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen är uppdelad i tre verksamheter:
Arbete och etablering arbetar med stöd till vuxna individer och arbetsmarknadsåtgärder. Mottaget av nyanlända hanteras av Arbete och etablering. Även försörjningsstöd, stöd för missbrukare och kvinnofridssamordnare är organiserat här.
Barn och familj arbetar med stöd till barn och familjer. Här hanteras myndighetsfrågor gällande till exempel barnavårdsutredningar och ensamkommande barn. Även familjeteamet hittas under Barn och familj.
Social jour som servar nio sydskånska kommuner finns också under individ- och familjeomsorgen.

Stabsfunktioner

Kommundirektören ansvarar för stabsfunktionerna kommunikation, IT, fastighet, ekonomi, HR, och kansli.

Kommunikation och digitalisering
Kommunikationsenheten arbetare med intern och extern kommunikation. Digital agenda är den enhet som ansvarar för kommunens e-tjänstutveckling.

IT-enheten ansvarar bland annat för kommunens IT-drift.

Kansliet arbetar med den politiska ärendehanteringen - från inkommen till arkiverad handling. Kansliet är också ansvariga för upphandlingsfrågor, juridik och valprocessen samt trygghets- och säkerhetsfrågor.

Ekonomifunktionen är utkontrakterad till Serkon AB

HR (human resources), arbetar med personalfrågor. Löneadministration är utkontrakterad till Serkon AB.

Enheten för näringsliv och turism arbetar för ett gott näringslivsklimat med god service till företagare och för att utveckla besöksnäringen i Vellinge kommun.

Publicerad:
5 juli, 2018
Senast uppdaterad:
4 december, 2019