Hoppa till innehåll

Påverka och överklaga

Om du som kommuninnevånare vill överklaga (besvära dig) ett beslut finns det två tillvägagångssätt: kommunalbesvär (laglighetsprövning) och förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär

Kommunalbesvär ska överklagas till förvaltningsrätten. Överklagandet innebär att förvaltningsrätten prövar om beslutet har fattats i enlighet med lagen.

Förvaltningsrätten kan komma fram till två saker. Antingen så har kommunen inte gjort något fel och då kvarstår beslutet. Eller så har kommunen gjort fel och då upphävs beslutet.

Förvaltningsrätten fattar alltså inte något nytt beslut i ditt ärende, utan avgör bara om kommunen gjort rätt eller fel. Om kommunen har gjort fel, måste kommunen på något sätt behandla ärendet igen.

När du skriver din överklagan vid kommunalbesvär

Kom ihåg följande punkter när du skriver din överklagan:

Förvaltningsbesvär

Vid ett förvaltningsbesvär är prövningen av beslutet fullständig. Det innebär att man - förutom beslutets laglighet - även tittar på beslutets sakinnehåll.

Ett förvaltningsbesvär får endast anföras av den som direkt berörs av beslutet. Förvaltningsbesväret ska lämnas till den beslutsfattande nämnden senast tre veckor från det man tagit del av beslutet.

Besvärshänvisning

En besvärshänvisning skickas alltid ut tillsammans med det aktuella beslutet, om det går emot sökanden och det kan överklagas med förvaltningsbesvär.

I besvärshänvisningen finns information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet. Beslut som kan överklagas är exempelvis beslut om ekonomiskt bistånd (socialhjälp) eller bygglov.

Bedömning

Om beslutet ska omprövas eller inte bedöms av den som fattat beslutet. Skulle beslutet inte bli omprövat skickas det vidare till den myndighet som ska pröva överklagandet. Beslut i den aktuella frågan fattas sedan i domstol.

Du kan alltid vända dig till kommunens tjänstemän om du behöver hjälp med att överklaga ett beslut.

Andra vägar att delta och påverka

De mest grundläggande möjligheterna för medborgarna att påverka är att rösta i de allmänna valen och i folkomröstningar. Utöver att rösta i val finns andra vägar för att påverka och vara delaktig i samhällsutvecklingen:

Medlemskap i parti och intresseorganisationer

Genom att bli medlem i ett politiskt parti skapas möjligheten att tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på i enlighet med dina värderingar. Du får möjlighet att engagera dig i personligt viktiga frågor och att själv bli förtroendevald.

Är du intresserad av ett visst område eller en specifik fråga kan medlemskap i en intresseorganisation eller förening vara en möjlighet. Genom att arbeta ideellt med frågor/områden som berör dig starkt kan du påverka din omgivning att intressera sig för dina idéer. Många gånger ligger intresseorganisationer och föreningar bakom att frågor tas upp på den politiska agendan och i samhällsdebatten.

Skicka in remissvar eller nyttja ditt brukarinflytande

För att vara delaktig i och påverka samhällsutvecklingen behöver du inte vara medlem i ett politiskt parti eller organisation. Alla medborgare har exempelvis rätt att på nationell nivå skicka in remissvar på betänkanden som regeringen lägger fram.

Brukarinflytande är en form av inflytande där medborgare som varaktigt använder en kommunal tjänst har rätt att påverka den. Brukarinflytande förkommer vanligen inom kommunal verksamhet som skola, barn- och äldreomsorg.

Debattera och demonstrera

Öppenhet och insyn och medborgarnas möjlighet att påverka och utkräva ansvar är grunden för det demokratiska systemet. Som medborgare har du även rätt att öppet uttrycka dina åsikter genom att exempelvis debattera, demonstrera, arrangera möten, skriva insändare och arrangera upprop.

Fler möjligheter att påverka

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att demokrati är något som genomsyrar hela vårt samhälle och inte bara finns på ett politiskt plan. Möjlighet att påverka och vara delaktig finns på många områden såsom på arbetsplatsen (fackligt arbete och medbestämmande), inom skolan (elevråd och elevinflytande) och i bostadsområdet (hyresgäst och bostadsföreningar).

Publicerad:
5 juli, 2018
Senast uppdaterad:
1 maj, 2019