Hoppa till innehåll

Påverka och överklaga

Om du som kommunmedlem vill överklaga ett beslut finns det två tillvägagångssätt: kommunalbesvär (laglighetsprövning) och förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning.

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som en kommunmedlem anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Medlem i en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Förvaltningsrätten kan komma fram till två saker. Antingen så har kommunen inte gjort något fel och då kvarstår beslutet. Eller så har kommunen gjort fel och då upphävs beslutet.

Beslut ska överklagas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla. Överklagan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om

Överklagandet ska skickas till: Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö

E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Förvaltningsbesvär

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande, exempelvis beslut om ekonomiskt bistånd eller bygglov, kan prövas genom så kallad förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär är en överklagan som endast får göras av någon som direkt berörs av beslutet. Vid ett förvaltningsbesvär är prövningen av beslutet fullständig. Det innebär att man - förutom beslutets laglighet - även tittar på beslutets sakinnehåll. Överinstansen kan komma fram till två saker. Antingen så delar överinstansen kommunens bedömning och då avslås överklagandet eller så kan överinstansen göra en annan bedömning än kommunen och kan då fatta ett beslut som innebär en ändring av kommunens beslut.

Förvaltningsbesväret ska ställas till överinstansen men lämnas till den beslutsfattande nämnden senast tre veckor från det man tagit del av beslutet. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

En besvärshänvisning skickas alltid ut tillsammans med det aktuella beslutet, om det går emot sökanden, där det framgår mer information om vad som måste anges i ett överklagande.

Överklagandet ska skickas till: Vellinge kommun Berörd nämnd/beslutsinstans 235 81 Vellinge

e-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Andra vägar att delta och påverka

De mest grundläggande möjligheterna för medborgarna att påverka är att rösta i de allmänna valen och i folkomröstningar. Utöver att rösta i val finns andra vägar för att påverka och vara delaktig i samhällsutvecklingen:

Medlemskap i parti och intresseorganisationer

Genom att bli medlem i ett politiskt parti skapas möjligheten att tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på i enlighet med dina värderingar. Du får möjlighet att engagera dig i personligt viktiga frågor och att själv bli förtroendevald.

Är du intresserad av ett visst område eller en specifik fråga kan medlemskap i en intresseorganisation eller förening vara en möjlighet. Genom att arbeta ideellt med frågor/områden som berör dig starkt kan du påverka din omgivning att intressera sig för dina idéer. Många gånger ligger intresseorganisationer och föreningar bakom att frågor tas upp på den politiska agendan och i samhällsdebatten.

Skicka in remissvar eller nyttja ditt brukarinflytande

För att vara delaktig i och påverka samhällsutvecklingen behöver du inte vara medlem i ett politiskt parti eller organisation. Alla medborgare har exempelvis rätt att på nationell nivå skicka in remissvar på betänkanden som regeringen lägger fram.

Brukarinflytande är en form av inflytande där medborgare som varaktigt använder en kommunal tjänst har rätt att påverka den. Brukarinflytande förkommer vanligen inom kommunal verksamhet som skola, barn- och äldreomsorg.

Debattera och demonstrera

Öppenhet och insyn och medborgarnas möjlighet att påverka och utkräva ansvar är grunden för det demokratiska systemet. Som medborgare har du även rätt att öppet uttrycka dina åsikter genom att exempelvis debattera, demonstrera, arrangera möten, skriva insändare och arrangera upprop.

Fler möjligheter att påverka

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att demokrati är något som genomsyrar hela vårt samhälle och inte bara finns på ett politiskt plan. Möjlighet att påverka och vara delaktig finns på många områden såsom på arbetsplatsen (fackligt arbete och medbestämmande), inom skolan (elevråd och elevinflytande) och i bostadsområdet (hyresgäst och bostadsföreningar).

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 12:25