Hoppa till innehåll

Samverkansmodell - SSPF

SSPF är en samverkansmodell med representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid.

Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF med att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Varför behövs SSPF?

Att agera snabbt är en viktig del i arbetet med att förhindra och förebygga att barn och unga utvecklar ett normbrytande beteende. Genom att samla och samordna resurser kring barn och ungdomar kan vi agera snabbt och initiera tidigt samordnade insatser. Den tydliga strukturen för SSPF-mötena bidrar till snabbare beslutsprocesser och kortare kontaktvägar.

Vem kan vara aktuell för SSPF?

SSPF i Vellinge kommun riktar sig primärt till barn och ungdomar i årskurs 6–9. Följande exempel kan enskilt eller tillsammans utgöra faktorer som kan ligga till grund för aktualisering inom SSPF:

  • Aggressivt beteende
  • Mobbningsbeteende
  • Vänner som begår brott
  • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv
  • Vänner som använder alkohol eller droger
  • Barnet eller ungdomen har brukat alkohol eller droger
  • Ungdomen utsätter sig för risker och rör sig i olämpliga miljöer
Hur fungerar SSPF?

Tanken med SSPF-mötena är att arbeta med stöd och insatser på grupp- och individnivå för ungdomar som bedöms löpa risk att utveckla kriminalitet och/eller drogmissbruk. Tillsammans med vårdnadshavare fokuseras arbetet på de ungas styrkor och en handlingsplan utarbetas som ska bidra till att de unga väljer bort kriminalitet och droger till förmån för en positiv utveckling.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår SSPF-samordnare på sspf@vellinge.se eller 040-635 42 51.

Senast uppdaterad:
19 juni 2024 10:32