Hoppa till innehåll

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet fungerar som kunskapsunderlag för att kunna hantera kulturmiljöfrågorna nu och i framtiden. För alla historieintresserade är det dessutom en intressant källa att ösa ur. Våra värdefulla kulturmiljöer är en positiv tillgång för såväl boende som besökare.

Kulturmiljöer

Det vi i dag betraktar som kulturmiljöer har skapats ur olika socialhistoriska och kulturhistoriska processer. Kulturmiljöarbetet innebär med andra ord att förvalta den historia som finns avspeglad i platserna omkring oss. Många av dessa miljöer kan också inrymma stora estetiska värden. Andra är kanske mindre anslående, men kan ändå vara värda att bevara eftersom de speglar viktiga historiska skeenden.

Kulturhistoriskt värde och kulturmiljöprogram

Med kulturhistoriskt värde avses all den information som finns lagrad i miljön runt omkring oss. Dessa miljöer fungerar som ett historiskt källmaterial där det går att studera exempelvis olika tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. Varje tid producerar sina särskilda miljöer, sina kulturarv, vars utformning präglas av rådande samhällsförhållanden. På så vis skapar varje tidsepok sina specifika karaktärsdrag. Mängden information som en miljö har är därför beroende av hur välbevarade dessa karaktärsdrag är. Dessa karaktärsdrag framträder tydligare i hela miljöer än i enstaka objekt och detta kulturmiljöprogram är därför fokuserat på sammanhängande områden.

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:23