Hoppa till innehåll

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Vellinge kommuns Riktlinjer för bostadsförsörjning 2030 behandlar kommunens samtliga delar och anger mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att uppnå dessa mål. Riktlinjerna antogs i Kommunfullmäktige 2023-04-24 § 119 och uppfyller kravet enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) på att kommunen ska anta riktlinjer under varje mandatperiod. Riktlinjerna beskriver vad kommunen ansvarar för när det gäller planering och åtgärder som behövs för att bygga nya bostäder i kommunen. Riktlinjerna inkluderar också främjandet av utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet och tillhandahållandet av bostäder för att möta särskilda behov.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2030 Vellinge kommun

Vellinge kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2030 och analysbilaga finns tillgängliga under Relaterade dokument längst ner på sidan.

I Vellinge kommun finns det ungefär 15 000 bostäder och en befolkning på över 37 000 personer. Utöver det finns det ca 1 800 fritidshus och ca 300 bostadsrätter som används som fritidsbostäder. Varje år byggs ungefär 230 nya bostäder i genomsnitt, och befolkningen ökar med ungefär 450 personer. Vellinge är den 9:e största kommunen i Skåne sett till befolkning. Kommunen fungerar som en pendlingskommun till Malmö och har en relativt hög befolkningstäthet (256 invånare per km2), precis som Lomma, Kävlinge och Staffanstorp.

Bostadsmarknaden i kommunen domineras av småhus med äganderätt (ca 11 000). Det finns totalt ca 1 800 bostadsrätter och ca 2 100 hyresrätter i kommunen. Antalet lägenheter i flerbostadshus är ca 2 500, och det finns även ca 700 specialbostäder och övriga bostäder. Ungefär 3 200 bostäder och hyresrätter finns i flerbostadshus, inklusive specialbostäder, och ytterligare 700 bostadsrätter finns i småhus. Prisnivån på bostadsrätter och äganderätter är hög, med de högsta priserna på Falsterbonäset och lägre priser i de centrala och östra delarna av kommunen. Nästan hälften av kommunens hyresrätter (ca 950) ägs av Vellingebostäder, som är ett allmännyttigt bostadsföretag. Av de övriga hyresrätterna är ca 350 småhus som hyrs ut, och ca 650 finns i specialbostäder. Allmännyttan äger ungefär 85% av de hyresrätter som finns i traditionella flerbostadshus

Vellinge är generellt sett en kommun med god socioekonomisk struktur och har få hushåll med låg betalningsförmåga. Vellinge kommun har en låg andel hushåll med ansträngd boendeekonomi, men också en bostadsmarknad med få bostäder som är ekonomiskt överkomliga för hushåll med låga inkomster.

Det råder ett generellt underskott på bostäder i kommunen, både i de största tätorterna och i de övriga delarna av kommunen. Det råder underskott både på stora och små bostäder, på bostäder med rimliga boendekostnader och på tillgänglighetsanpassade bostäder

Senast uppdaterad:
7 augusti 2023 01:12