Hoppa till innehåll

Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjning

Vellinge kommuns gällande bostadsförsörjningsprogram, Bostadsförsörjningsprogram 2025 - väx med en procent, behandlar kommunens samtliga delar och presenterar olika lösningar för respektive del baserat på bland annat demografiska förutsättningar och vilken typ av bostäder som mest behövs och passar bäst in i området. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt bostadsförsörjningslagen. Under 2021-2022 tar Vellinge kommun fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning, först genom samråd och sedan genom beslut i Kommunfullmäktige.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2030 Vellinge kommun

Vellinge kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2030 och analysbilaga finns tillgängliga under Relaterade dokument längst ner på sidan.

Bostadsförsörjningsprogram 2025

Vellinge kommun står idag inför flera utmaningar för bostadsförsörjningen, t.ex. krav och förväntningar från medborgarna på en god bebyggd miljö, en åldrande befolknings behov av alternativa boendeformer, och ökad konkurrens om medborgare från andra kommuner.

Kommunens bostadsförsörjningsprogram är antaget av Vellinge kommunfullmäktige 2015-12-09. Programmet anger hur kommunen ska klara den framtida bostadsförsörjningen på ett hållbart sätt.

Vellinge kommuns översiktsplan vann laga kraft i juni 2013. Under 2014 inleddes ett arbete med att konkretisera översiktsplanen med målfokus på 2020 och en utblick mot 2025. Arbetet har bedrivits i projektform och getts namnet Utvecklingsstrategin.Projektet bestod av sex delprojekt och avslutades i december 2014. Förutom en remissversion av bostadsförsörjningsprogrammet innehåller utvecklingsstrategin bl.a. ett stadsmiljöprogram. Efter beslut i Kommunstyrelsen hölls samråd om bostadsförsörjningsprogrammet under våren 2015.

Delprojektet Väx med 1 % - Bostadsförsörjningsprogram

Vellinge kommuns översiktsplan 2010 är vägledande för tätortsutveckling och bostadsbyggande i kommunen. I bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras översiktsplanen med en beskrivning för varje geografisk del av kommunen av hur planen kan genomföras. Kommunens planberedskap inventeras och andra möjligheter till utveckling (t.ex. outnyttjade byggrätter eller omvandling av fritidshus) analyseras. Av programmet framgår kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i respektive utvecklingsort samt de insatser som planeras för att nå målen.

Den geografiska dimensionen kompletteras med en redovisning av hur kommunen har tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen samt analyser av demografi, bostadsutbud och efterfrågan, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar. Innehållet har anpassats för att uppfylla kraven på antagna riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Senast uppdaterad:
13 april, 2023