Hoppa till innehåll

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2030

Varje kommun ska med aktuella riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjerna ska antas av Kommunfullmäktige en gång per mandatperiod och samråd ska ske med Länsstyrelsen, grannkommunerna, Region Skåne och andra regionala organ.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Vellinge kommun antogs 2023-04-24 Kf § 53 i Kommunfullmäktige.

I Vellinge kommun finns det ungefär 15 000 bostäder och en befolkning på över 37 000 personer. Utöver det finns det ca 1 800 fritidshus och ett okänt antal bostadsrätter som används som fritidsbostäder. Varje år byggs ungefär 230 nya bostäder i genomsnitt, och befolkningen ökar med ungefär 450 personer. Vellinge är den 9:e största kommunen i Skåne sett till befolkning. Kommunen fungerar som en pendlingskommun till Malmö och har en relativt hög befolkningstäthet (256 invånare per km2), precis som Lomma, Kävlinge och Staffanstorp.

Bostadsmarknaden i kommunen domineras av småhus med äganderätt (ca 11 000). Det finns totalt ca 1 800 bostadsrätter och ca 2 100 hyresrätter i kommunen. Antalet lägenheter i flerbostadshus är ca 2 500, och det finns även ca 700 specialbostäder och övriga bostäder. Ungefär 3 200 bostäder och hyresrätter finns i flerbostadshus, inklusive specialbostäder, och ytterligare 700 bostadsrätter finns i småhus.

Prisnivån på bostadsrätter och äganderätter är hög, med de högsta priserna på Falsterbonäset och lägre priser i de centrala och östra delarna av kommunen. Nästan hälften av kommunens hyresrätter (ca 950) ägs av Vellingebostäder, som är ett allmännyttigt bostadsföretag. Av de övriga hyresrätterna är ca 350 småhus som hyrs ut, och ca 650 finns i specialbostäder. Allmännyttan äger ungefär 85% av de hyresrätter som finns i traditionella flerbostadshus.

Vellinge är generellt sett en kommun med god socioekonomisk struktur och har få hushåll med låg betalningsförmåga. Vellinge kommun har en låg andel hushåll med ansträngd boendeekonomi, men också en bostadsmarknad med få bostäder som är ekonomiskt överkomliga för hushåll med låga inkomster.

Det råder ett generellt underskott på bostäder i kommunen, både i de största tätorterna och i de övriga delarna av kommunen. Det råder underskott både på stora och små bostäder, på bostäder med rimliga boendekostnader och på tillgänglighetsanpassade bostäder.

Samverkan i bostadsfrågor sker både inom förvaltningen, med allmännyttan och med andra kommuner.

Kommunstyrelsen fattade 2021-01-12 beslut att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Samrådsversionen av riktlinjerna togs fram under våren och sommaren 2021 i arbets- och referensgrupper och delar av arbetet presenterades i kommunens Samhällsbyggnadsgrupp. Samråd enligt bostadsförsörjningslagen hölls under vintern 2021-2022. Efter samrådet har riktlinjerna kompletterats och omarbetats något. Riktlinjerna har också försetts med en redogörelse för samrådet och en redogörelse för behandling av återremiss.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2030 består av fyra dokument (se nedan under Relaterade dokument):

  1. Huvuddokumentet (antagandehandling) som innehåller mål och insatser.
  2. Analysbilagan som innehåller den analys enligt bostadsförsörjningslagen som riktlinjerna är baserade på.
  3. En redogörelse för samrådet.
  4. En redogörelse för behandling av återremiss.
Senast uppdaterad:
20 maj 2024 13:07