Hoppa till innehåll

Skyddad natur

Flera land- och vattenområden i Vellinge kommun omfattas av någon typ av områdesskydd. Här finns information om skyddsformerna naturreservat och Natura 2000.

Naturreservaten

I Vellinge kommun finns elva naturreservat. Yngst är Arriesjön-Risebjer som inrättades 2013 och äldst är Gavelsbjer som fick sitt skydd redan 1956. Samtliga reservat är statliga och Länsstyrelsen Skåne är huvudansvarig för förvaltningen av dem.

Sammanlagt är 44 271 hektar av kommunens yta skyddat som naturreservat. Detta motsvarar 62,8 % av den totala kommunytan. Största delen av reservatsytorna utgörs av hav. 1 549 hektar utgörs av landyta, vilket motsvarar 10,9 % av kommunens totala landareal.

Skälen till att ett område skyddas som naturreservat kan variera. I Vellinge finns områden som skyddats på grund av att miljöerna är ovanliga och värdefulla för den biologiska mångfalden. I andra fall skyddas ett område för att det är hem för ovanliga arter. Ofta är det en kombination av de båda. Men här finns också områden där huvudsyftet inte bara är att skydda arter och miljöer, utan också att säkerställa allmänhetens tillgång till naturmark och gynna friluftslivet.

naturreservat.jpg

På länkarna nedan kan du läsa mer om naturreservaten i Vellinge kommun på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

 1. Måkläppen
 2. Flommen
 3. Skanörs ljung
 4. Kämpinge strandbad
 5. Gavelsbjer
 6. Norra Ljunghusen
 7. Skanör-Höll
 8. Ljungskogen-Ljunghusens strandbad
 9. Foteviksområdet
 10. Falsterbohalvöns havsområde
 11. Arriesjön-Risebjer

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddad natur med syfte att bevara den biologiska mångfalden i Europa. Ett Natura 2000-område utses med stöd av EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv. I dessa listas livsmiljöer och arter som anses vara särskilt värdefulla ur ett europeiskt perspektiv.

I Vellinge kommun finns fem stycken Natura 2000-områden. Största delen av dessa områden är skyddade som naturreservat.

Natura 2000.jpg

Hos Länsstyrelsen Skåne finns mer information om Natura 2000. I mappen för Vellinge finns bevarandeplaner för kommunens områden.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes hemsida

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:06