Hoppa till innehåll

Allmän information om invasiva arter

Invasiva främmande arter kallas de arter som är nya i vår natur och som hotar hälsa, ekologiska- eller samhällsekonomiska värden. Vissa arter som inte förekommer naturligt i vår miljö har heller inga naturliga fiender och kan därför breda ut sig obehindrat.

De invasiva arterna kan ta över stora områden och konkurrera ut allt annat som lever där. Dessa främmande arter är ett av våra allra största hot mot den biologiska mångfalden.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten. Om man har en art på sin fastighet som finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter så har man alltså en skyldighet att bekämpa arten. Denna skyldighet gäller i alla typer av miljöer, både odlad miljö som t.ex. produktionsmark för skogsbruk, jordbruk och trädgårdar, men också orörd naturmiljö.

Vid funderingar på kemisk bekämpning, tänk på att invasiva arter kan svara aggressivt på kemikalier samt att kemisk bekämpning kan kräva tillstånd från kommunen. Kontakta kommunens miljöenhet för frågor och ansökan.

Kommunens ansvar
Kommun och vägsamfälligheter har ansvar för att bekämpa främmande invasiva arter på allmän platsmark där de är ansvariga för skötseln.

Länsstyrelsens roll
Det är Länsstyrelsen som ska kontrollera att förbuden i EU:s förordning om invasiva främmande arter efterlevs. För dig som fastighetsägare innebär detta att Länsstyrelsen utövar tillsyn och kan förelägga dig att vidta åtgärder mot invasiva arter som växer eller odlas i till exempel din trädgård. Detta gäller även i skog och odlingsmark om sådan ingår i fastigheten.

Rapportera Invasiva främmande arter
Allmänhetens rapporter är av stor vikt för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, och för att kunna arbeta förebyggande mot fortsatt spridning. Rapportera dina observationer på invasivaarter.nu Det är en webbplats som är framtagen av Artportalen och som arbetar med att kartlägga alla arter av växter, svampar och djur i Sverige.

Du kan läsa mer om Invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats

Du hittar också videoklipp med information om hur du kan bekämpa några av de Invasiva främmande arterna på Länsstyrelsen Skånes webbplats

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:03