Hoppa till innehåll

Vattenförvaltning

Vattenförvaltningen handlar om att vi ska förbättra våra vatten och skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Den omfattar sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Vattendirektivet

Vattendirektivet (EU:s ramdirektiv för vatten) innebär en ny vattenförvaltning som ska bevara och förbättra vattenkvaliteten i Europas grund- och ytvatten. Det övergripande målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten omfattas, men av praktiska skäl har en nedre storleksgräns satts för vilka vatten som beskrivs och får fastställda miljökvalitetsnormer. Dessa vatten benämns vattenförekomster.

Statusklassificering och miljökvalitetsnormer

Statusklassningen beskriver vattnets kvalitet, medan miljökvalitetsnormerna anger vilken status som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga vattenförekomster. Målet är att alla vatten ska nå god status år 2021 eller senast 2027. Däremot får vattnets status inte försämras. För att vi ska lyckas måste det till ett brett engagemang - kommuner, statliga myndigheter, privatpersoner, företag, vattenråd och andra intresseorganisationer. Alla som är berörda har möjlighet att vara med i arbetet med att förvalta och förbättra tillståndet i våra vatten.

På Vattenmyndigheternas hemsida kan du läsa om arbetet med vattendirektivet och vattenförvaltningen

Läs mer hos Länsstyrelsen Skåne, som ansvarar för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder

Senast uppdaterad:
15 september, 2020