Hoppa till innehåll

Miljöövervakning

Vår miljö förändras ständigt både genom naturliga processer och genom mänsklig påverkan. Det är till största delen den mänskliga påverkan som man vill följa upp genom den miljöövervakning som görs.

Miljöövervakning innebär undersökningar och provtagningar för att få en bild över hur miljön mår och hur den förändras över tid. I Vellinge sker miljöövervakningen mest genom olika förbund, men badvattenprovtagning och referensmätning görs i egen regi.

Badvatten

Under sommaren tas badvattenprover varannan vecka från slutet av maj till slutet av augusti vid de mest besökta stränderna. Prover tas vid:

För strandbad analyseras de så kallade indikatorbakterierna E.coli och intestinala enterokocker. De är inte sjukdomsframkallande i sig, men är ett bra mått på om det kan finnas sådana bakterier i vattnet. Förutom bakterier undersöks bl.a. siktdjup och om det finns alger, olja eller annat främmande material i vattnet.

Information om badvattnet i Vellinge och i andra kommuner finns på Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens hemsida Badplatsen

Aktuell information om algsituationen i Östersjön och Öresund får du från SMHI och från Informationscentralen för Egentliga Östersjön.

Läs mer på SMHI:s hemsida Läs mer på Informationscentralen för Egentliga Östersjöns hemsida

Information om vibrioinfektion och badsårsfeber hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation

Vattendrag

Sydvästra Skånes Vattenråd bildades 2013 och omfattar kommunerna Skurup, Trelleborg och Vellinge. Vattenrådet är ett forum för samverkan med alla som berörs av vattenfrågor för att skydda och förbättra vattenkvaliteten och vattenmiljöerna. En viktig uppgift för vattenrådet är provtagning av vattendragen. Ett kontrollprogram har tagits fram för hela avrinningsområdet med utökade mätningar av bl.a. kväve och fosfor samt med metaller och kiselalger. De bäckar som provtas i Vellinge kommun är:

Läs mer på Sydvästra Skånes vattenråds hemsida

Kustvatten

Sydkustens vattenvårdsförbund bildades 1992. Målet var att kontrollera statusen och utvecklingen i Östersjöns kustvatten. Dessutom vill man se hur miljön påverkas av de förorenande ämnen som släpps ut i havet.

Läs mer på Sydkustens vattenvårdsförbunds hemsida

Öresunds Vattenvårdsförbund bildades 1984 med den huvudsakliga uppgiften att administrera och genomföra ett samordnat kontrollprogram för den svenska delen av Öresund.

Läs mer på Öresunds Vattenvårdsförbunds hemsida

Öresundsvattensamarbetet har som mål att arbeta för en god vattenmiljö i Öresund genom utredningar och undersökningar. I samarbetet ingår skånska och själländska kommuner samt Länsstyrelsen Skåne.

Läs mer på Öresundsvattensamarbetets hemsida

Luftkvalitet

Skånes Luftvårdsförbund bedriver sedan 1987 övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Målet är bl.a. att kartlägga luftmiljön och ta fram underlag för att bedöma miljö- och hälsoeffekter, samt att ge råd i luftvårdsfrågor.

Läs mer på Skånes Luftvårdsförbunds hemsida

Mätning av bakgrundsstrålning

Referensmätning av bakgrundsstrålning görs på fyra platser i kommunen var sjunde månad sedan Tjernobylolyckan. Det är den naturliga strålningen som mäts för att kunna upptäcka om strålningsnivån ökar vid eventuellt nedfall.

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:15