Hoppa till innehåll

Energi- och klimatarbete

Vellinge kommuns energi- och klimatarbete utgår från följande övergripande resonemang: Vi ska vara en förebild och vi ska skapa förutsättningar.

Ansvaret för hur energi produceras, distribueras och förbrukas är fördelat på ett stort antal olika aktörer. Vi är många som kan bidra till förändringar. Vellinge kommun har en viktig roll i att leda energi- och klimatarbetet i kommunen och skapa förutsättningar för en omställning av energisystemet och minskade utsläpp av växthusgaser. En omställning av energisystemet innebär att energianvändningen inom kommunen effektiviseras samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar.

Avsikten med att ställa om energisystemet och att komma ifrån beroendet av fossila bränslen i kommunen är främst att

Som ett led i kommunens energi- och klimatarbete har Vellinge kommun gått in som medlemmar i Biogas Syd och Klimatkommunerna.

Läs mer på Biogas Syds hemsida

Läs mer på Klimatkommunernas hemsida

Vi ska vara en förebild

För Vellinge kommuns egen verksamhet har Program för energieffektivisering 2010-2020 antagits av kommunfullmäktige. Av programmet framgår mål och åtgärder för kommunens egna transporter, kommunägda fastigheter samt den allmänna park- och gatubelysningen. Mål är satta för år 2014 samt år 2020 och förutsätter att ett flertal åtgärder vidtas. Nedan redovisas målsättningen till år 2020:

Läs gärna programmet i dess helhet, se länk nedan under relaterade dokument.

Vi ska skapa förutsättningar

Vad avser Vellinge kommun som helhet har ett Energi- och klimatprogram – med utblick mot 2020 antagits av kommunfullmäktige. I detta program redovisas aktuella planer för tillförsel, distribution och användning av energi samt hur en säker, tillräcklig och hållbar energianvändning ska uppnås. Programmet omfattar Vellinge kommun som geografiskt område och inkluderar förutom all kommunal verksamhet också invånare, besökare och näringsliv.

Av programmet framgår mål och åtgärder med ambitionen att bl.a. skapa förutsättningar, inspirera och underlätta för kommunens invånare, företag och besökare att göra hållbara val som innebär en minskad energianvändning och en minskad klimatpåverkan. Det övergripande målet för Vellinge kommuns energi- och klimatarbete redovisas nedan:

För att nå det övergripande målet och åstadkomma en omställning av energisystemet i Vellinge kommun så att energianvändningen inom kommunen effektiviseras och andelen energi från förnybara energikällor ökar samtidigt som en tillförlitlig och tillräcklig energitillförsel säkras ska följande fyra delmål vara uppfyllda senast år 2020:

Läs gärna programmet i dess helhet, se nedan under relaterade dokument.

Information och rådgivning

Utöver att vara en förebild och skapa förutsättningar för en minskad energianvändning och klimatpåverkan har Vellinge kommun en viktig roll som informatör och rådgivare.

Här kan du läsa mer om kommunens energi- och klimatrådgivning

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:16