Biltvätt

Vid biltvätt på gatan rinner avloppsvattnet vanligtvis ut i en dagvattenbrunn. Dagvattnet är inte anslutet till någon reningsanläggning och det förorenade tvättvattnet leds därför orenat rakt ut i kommunens vattendrag och i Öresund.

Tvätta inte bilen på gatan

Att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten är skadligt för miljön. Tvättvattnet innehåller inte bara de använda bilvårdskemikalierna utan även rester av olja, däckpartiklar, bränslerester samt flera metaller som bly, kadmium, zink, nickel, koppar och krom. Dessa ämnen är skadliga och ibland giftiga både för människor och för vattenlevande växter och djur.

Var ska man tvätta sin bil?

Istället för tvätt på gatan är det bättre att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller "gör-det-själv-hall". I dessa anläggningar renas tvättvattnet och avloppen är kopplade till oljeavskiljare.

Om man tvättar bilen hemma någon enstaka gång bör det göras på en gräsmatta, grusplan eller liknande där vattnet infiltreras och föroreningarna kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. Avfettningsmedel ska inte användas och helst inte bilschampo heller.

Miljöbalken

Enligt miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Det innebär att den som använder avfettningsmedel och bilschampo vid biltvätt ansvarar för att miljön inte skadas. Biltvätt på gatan betraktas därför som olämplig hantering av kemiska produkter.

Publicerad:
18 september, 2018
Senast uppdaterad:
18 april, 2019